Thailand Trading ReportMOC

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Thailand Trading Report ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย

            เว็ปไซต์ข้อมูลการค้าใหม่  

 
 • สรุปการค้าระหว่างประเทศ
   
 • มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าของไทย(รายเดือน)
   
    - มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และดุลการค้าของไทย
    - การส่งออกของไทย
    - การนำเข้าของไทย
   
 • Harmonize System
   
 • Menucom (English)
   
 • Menucom (Thai)
   
 • For Ministry of Commerce Organize User Only
   
 • ตารางเปรียบเทียบข้อมูลโครงสร้างสินค้าส่งออกนำเข้าสำคัญของไทย และรหัส HS2007
   
    - โครงสร้างสินค้าเข้า/ออกสำคัญของไทย
    - ตารางเทียบพิกัดประเภทย่อย HS2002 กับ HS2007 (ที่มา: กรมศุลกากร)
    - พิกัดอัตราศุลกากร HS2007
   
 • รายละเอียดกลุ่มประเทศ
    Web Service การค้าระหว่างประเทศ

              หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558(ม.ค. - มิ.ย.) แก้ไขล่าสุด วันที่ 17 ธันวาคม 2558  ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :   0005543841