HARMONIZE SYSTEMMOC

กลุ่มรายงานสรุปมูลค่าการส่งออก - นำเข้าของไทย ตามมุมมองของ Harmonize

TOTAL TRADE IMPORT, EXPORT (YEARLY)
TOTAL TRADE IMPORT, EXPORT (MONTHLY)
EXPORT :
      Commodity
      Country (Value Ranking)
      Country (HS. Ranking)
      Monthly
      Yearly
RE-EXPORT :
      Commodity
      Country (Value Ranking)
      Country (HS. Ranking)
      Monthly
      Yearly
IMPORT :
      Commodity
      Country (Value Ranking)
      Country (HS. Ranking)
      Monthly
      Yearly
TRADE BALANCE :
      Commodity
      Country (Value Ranking)
      Country (HS. Ranking)
      Monthly
      Yearly