โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

EXPORT :
สินค้าโครงสร้างส่งออกของไทย
      มูลค่าและปริมาณการส่งออกของไทย ไปยังตลาดส่งออกต่าง ๆ
      มูลค่าการส่งออกของไทย ไปยังตลาดส่งออกทั้งหมด รายหมวดสินค้า
สินค้าส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้าของไทย
      มูลค่าการส่งออกของไทย ไปยังตลาดส่งออกต่าง ๆ
      มูลค่าการส่งออกของไทย ไปยังตลาดส่งออกทั้งหมด
ตลาดส่งออกตามโครงสร้างสินค้าของไทย
      มูลค่าการส่งออกสินค้าเรียงตามมูลค่า
      มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยัง อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ,สหภาพยุโรป(27)