โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

IMPORT :
สินค้าโครงสร้างนำเข้าของไทย
      มูลค่าและปริมาณการนำเข้าของไทย จากแหล่งนำเข้าต่าง ๆ
      มูลค่าการนำเข้าของไทย จากแหล่งนำเข้าทั้งหมด รายหมวดสินค้า
สินค้านำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้าของไทย
      มูลค่าการนำเข้าของไทย จากแหล่งนำเข้าต่าง ๆ
      มูลค่าการนำเข้าของไทย จากแหล่งนำเข้าทั้งหมด
แหล่งนำเข้าตามโครงสร้างสินค้าของไทย
      มูลค่าการนำเข้าสินค้าเรียงตามมูลค่า
      มูลค่าการนำเข้าสินค้าจาก อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ,สหภาพยุโรป(27)