ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน7/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 อัญมณีและเครื่องประดับ
375,993.4 
2
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
337,583.5 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
321,222.7 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
200,953.3 
5
 เม็ดพลาสติก
137,427.2 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
124,782.2 
7
 เคมีภัณฑ์
119,056.7 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
111,236.0 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
101,466.5 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
99,962.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 น้ำมันดิบ
331,144.9 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
322,669.5 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
295,343.4 
4
 เคมีภัณฑ์
266,645.4 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
219,960.2 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
190,448.3 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
156,793.3 
8
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
148,601.7 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
146,833.8 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
134,270.3