ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน6/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 อัญมณีและเครื่องประดับ
314,639.8 
2
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
287,746.5 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
274,604.1 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
169,271.8 
5
 เม็ดพลาสติก
118,555.1 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
107,570.9 
7
 เคมีภัณฑ์
102,056.6 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
95,581.4 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
88,454.4 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
88,181.8 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 น้ำมันดิบ
297,388.9 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
283,142.0 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
255,350.2 
4
 เคมีภัณฑ์
235,885.7 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
183,043.5 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
163,036.9 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
140,176.8 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
129,891.1 
9
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
123,421.2 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
115,765.5