ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน10/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 อัญมณีและเครื่องประดับ
527,128.7 
2
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
520,794.6 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
477,693.8 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
305,164.4 
5
 เม็ดพลาสติก
202,951.7 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
182,254.9 
7
 เคมีภัณฑ์
172,388.7 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
164,155.3 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
136,191.7 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
135,495.3 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
462,550.9 
2
 น้ำมันดิบ
460,670.5 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
431,800.1 
4
 เคมีภัณฑ์
372,372.8 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
326,554.5 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
263,564.7 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
227,651.7 
8
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
221,807.2 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
208,140.2 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
187,759.1