สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน2/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
146,739.3 
2
94,928.7 
3
72,337.7 
4
45,526.8 
5
38,443.7 
6
36,879.0 
7
36,296.7 
8
33,875.6 
9
31,751.7 
10
30,788.4