สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน4/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
252,721.4 
2
216,357.7 
3
181,650.2 
4
115,345.3 
5
79,806.2 
6
71,593.9 
7
69,382.3 
8
68,987.8 
9
64,792.8 
10
64,621.4