สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน5/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
356,960.4 
2
226,781.5 
3
145,289.7 
4
145,281.2 
5
124,073.3 
6
107,722.1 
7
100,059.9 
8
95,880.9 
9
95,312.6 
10
81,830.0