สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน10/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
758,226.6 
2
512,743.9 
3
384,309.9 
4
286,337.2 
5
242,558.8 
6
232,949.3 
7
214,528.1 
8
206,577.3 
9
195,850.7 
10
172,174.5