สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน9/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
699,811.0 
2
483,180.9 
3
292,981.3 
4
259,592.4 
5
249,874.3 
6
215,739.2 
7
213,995.6 
8
201,804.3 
9
193,404.5 
10
149,550.4