สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน8/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
1
616,358.3 
2
462,138.6 
3
365,106.4 
4
322,987.1 
5
260,837.2 
6
248,700.4 
7
226,940.3 
8
209,533.1 
9
200,098.3 
10
166,263.6