สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน8/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
586,409.2 
2
401,803.7 
3
290,067.8 
4
227,257.1 
5
195,010.2 
6
184,252.2 
7
171,526.1 
8
162,520.0 
9
147,347.0 
10
141,870.6