สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน11/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
855,861.3 
2
587,397.5 
3
355,111.1 
4
322,095.5 
5
305,648.1 
6
274,832.6 
7
269,591.3 
8
244,884.1 
9
242,004.0 
10
184,643.9