สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน5/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
360,582.7 
2
239,593.1 
3
181,309.3 
4
141,430.8 
5
120,034.7 
6
112,032.9 
7
103,119.0 
8
101,646.6 
9
98,673.3 
10
88,805.8