สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน8/2566
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2566/2023
1
667,845.5 
2
383,925.7 
3
309,705.9 
4
304,592.7 
5
223,979.6 
6
209,571.4 
7
205,261.2 
8
195,380.1 
9
186,505.8 
10
185,876.4