สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน9/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
503,304.3 
2
456,459.6 
3
425,221.6 
4
269,127.2 
5
180,429.9 
6
162,203.0 
7
154,843.7 
8
145,893.0 
9
125,581.5 
10
123,414.4