สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน9/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
653,754.4 
2
419,152.9 
3
406,447.0 
4
257,541.5 
5
218,264.1 
6
181,425.8 
7
175,493.4 
8
173,447.4 
9
172,828.5 
10
135,549.8