สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน12/2559
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2559/2016
1
920,871.3 
2
587,404.5 
3
501,151.2 
4
270,333.6 
5
270,152.0 
6
244,238.6 
7
230,661.0 
8
214,020.8 
9
194,989.7 
10
181,310.3