สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน2/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
149,695.0 
2
100,579.8 
3
70,374.2 
4
55,335.3 
5
52,187.5 
6
45,999.8 
7
42,217.9 
8
39,701.0 
9
39,699.7 
10
32,760.9