สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน11/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
788,482.5 
2
517,599.8 
3
464,626.3 
4
317,316.7 
5
263,237.4 
6
217,806.3 
7
215,930.2 
8
208,163.4 
9
206,802.9 
10
160,064.8