สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน4/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
283,100.2 
2
175,112.7 
3
119,593.0 
4
115,118.1 
5
98,923.5 
6
86,075.9 
7
78,777.1 
8
76,837.4 
9
75,089.9 
10
64,476.2