สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน6/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
454,363.2 
2
313,805.1 
3
199,483.9 
4
169,512.2 
5
163,442.1 
6
142,168.2 
7
132,043.4 
8
131,879.7 
9
125,028.2 
10
98,906.6