สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน12/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
1
981,468.9 
2
715,703.1 
3
517,608.0 
4
480,254.0 
5
368,787.4 
6
349,543.5 
7
331,004.5 
8
323,774.6 
9
303,002.4 
10
243,604.3