สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน1/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
69,111.3 
2
46,244.6 
3
28,337.1 
4
26,191.4 
5
24,770.3 
6
22,444.3 
7
20,605.6 
8
20,591.3 
9
18,679.3 
10
15,486.9