สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน12/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
844,940.9 
2
564,587.7 
3
486,217.5 
4
347,762.0 
5
284,262.1 
6
235,326.2 
7
235,124.3 
8
227,501.4 
9
226,336.6 
10
172,347.9