สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน8/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
622,686.8 
2
425,143.1 
3
250,891.6 
4
231,231.5 
5
222,778.1 
6
192,954.7 
7
187,844.7 
8
179,146.3 
9
171,226.6 
10
132,987.6