สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน6/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
314,639.8 
2
287,746.5 
3
274,604.1 
4
169,271.8 
5
118,555.1 
6
107,570.9 
7
102,056.6 
8
95,581.4 
9
88,454.4 
10
88,181.8