สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน10/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
737,040.7 
2
559,612.5 
3
379,227.5 
4
290,912.9 
5
256,485.6 
6
249,979.2 
7
223,663.5 
8
216,784.8 
9
208,566.8 
10
174,450.7