สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน7/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
510,021.5 
2
344,780.5 
3
240,802.6 
4
197,429.3 
5
168,874.6 
6
159,182.1 
7
150,817.3 
8
141,760.9 
9
126,594.4 
10
125,989.5