สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน4/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
299,823.4 
2
199,243.0 
3
154,155.8 
4
103,665.2 
5
84,927.1 
6
77,756.0 
7
76,601.7 
8
75,861.9 
9
73,668.5 
10
70,274.1