สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน4/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
290,540.9 
2
203,549.1 
3
131,968.8 
4
109,597.7 
5
104,338.7 
6
91,219.5 
7
84,590.0 
8
83,690.9 
9
80,474.7 
10
66,082.1