สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน2/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
126,078.7 
2
112,577.7 
3
86,341.5 
4
59,161.1 
5
38,294.2 
6
38,043.7 
7
35,578.7 
8
34,824.5 
9
33,169.2 
10
32,964.3