สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน11/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
597,237.3 
2
547,747.3 
3
524,728.7 
4
340,037.7 
5
224,428.0 
6
201,417.5 
7
189,121.2 
8
182,322.4 
9
148,697.3 
10
148,255.0