สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน1/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
72,796.1 
2
51,475.3 
3
31,397.0 
4
28,578.2 
5
27,152.1 
6
24,134.9 
7
23,096.7 
8
20,518.7 
9
19,870.9 
10
18,683.9