สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน8/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
577,812.2 
2
371,565.4 
3
358,004.8 
4
230,076.0 
5
196,037.5 
6
162,681.7 
7
155,347.4 
8
154,462.1 
9
154,295.2 
10
122,571.5