สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน7/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
522,295.0 
2
375,005.9 
3
267,867.0 
4
192,510.3 
5
169,906.7 
6
165,045.0 
7
145,759.2 
8
138,556.4 
9
137,435.3 
10
124,214.6