สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน1/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
66,219.3 
2
37,815.5 
3
24,045.8 
4
21,436.0 
5
20,127.8 
6
19,756.1 
7
18,879.3 
8
18,366.1 
9
13,876.0 
10
13,722.4