สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี     ปัจจุบัน3/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
226,745.5 
2
147,565.1 
3
131,033.8 
4
86,300.7 
5
72,233.8 
6
67,718.8 
7
63,380.0 
8
62,827.7 
9
60,901.4 
10
51,350.9