น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
46,592.2 
23.8 
2
  เวียดนาม
27,494.9 
14.0 
3
  จีน
24,915.3 
12.7 
4
  กัมพูชา
24,104.1 
12.3 
5
  ลาว
17,909.0 
9.1 
6
  มาเลเซีย
14,787.9 
7.6 
7
  เมียนม่า
9,806.8 
5.0 
8
  ญี่ปุ่น
3,358.0 
1.7 
9
  ฟิลิปปินส์
3,272.4 
1.7 
10
  เกาหลีใต้
3,050.2 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
20,559.9 
10.5