เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
32,804.7 
12.8 
2
  สหรัฐอเมริกา
24,180.7 
9.4 
3
  จีน
21,811.5 
8.5 
4
  อินโดนีเซีย
20,576.2 
8.0 
5
  เวียดนาม
11,766.1 
4.6 
6
  มาเลเซีย
10,888.8 
4.3 
7
  อินเดีย
10,543.9 
4.1 
8
  สิงคโปร์
9,886.6 
3.9 
9
  เนเธอร์แลนด์
9,818.3 
3.8 
10
  นอร์เวย์
8,990.6 
3.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
94,661.2 
37.1