เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
32,775.0 
12.8 
2
  สหรัฐอเมริกา
24,198.4 
9.4 
3
  จีน
21,859.1 
8.5 
4
  อินโดนีเซีย
20,560.3 
8.0 
5
  เวียดนาม
11,765.8 
4.6 
6
  มาเลเซีย
10,883.5 
4.2 
7
  อินเดีย
10,541.4 
4.1 
8
  สิงคโปร์
10,089.1 
3.9 
9
  เนเธอร์แลนด์
9,818.2 
3.8 
10
  นอร์เวย์
8,990.6 
3.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
94,760.1 
37.2