เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
21,377.7 
12.5 
2
  จีน
15,597.2 
9.1 
3
  สหรัฐอเมริกา
15,227.3 
8.9 
4
  อินโดนีเซีย
13,088.6 
7.6 
5
  นอร์เวย์
8,937.9 
5.2 
6
  สิงคโปร์
7,600.2 
4.4 
7
  เวียดนาม
7,524.8 
4.4 
8
  มาเลเซีย
7,263.3 
4.2 
9
  อินเดีย
6,677.4 
3.9 
10
  เนเธอร์แลนด์
6,401.4 
3.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,830.3 
36.1