เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
26,984.4 
12.6 
2
  สหรัฐอเมริกา
19,891.0 
9.3 
3
  จีน
18,443.0 
8.6 
4
  อินโดนีเซีย
16,634.5 
7.8 
5
  เวียดนาม
9,694.6 
4.5 
6
  มาเลเซีย
9,174.3 
4.3 
7
  นอร์เวย์
8,966.1 
4.2 
8
  สิงคโปร์
8,590.0 
4.0 
9
  อินเดีย
8,546.5 
4.0 
10
  เนเธอร์แลนด์
8,227.5 
3.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
79,376.2 
36.9