เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
88,401.0 
30.2 
2
  อินโดนีเซีย
26,447.5 
9.0 
3
  อินเดีย
26,028.8 
8.9 
4
  ญี่ปุ่น
25,950.1 
8.9 
5
  เวียดนาม
25,072.3 
8.6 
6
  มาเลเซีย
11,402.9 
3.9 
7
  ออสเตรเลีย
10,756.7 
3.7 
8
  ฟิลิปปินส์
8,311.6 
2.8 
9
  สหรัฐอเมริกา
6,242.3 
2.1 
10
  ฮ่องกง
6,241.1 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
57,957.3 
19.8