เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
58,418.4 
30.0 
2
  อินเดีย
18,005.5 
9.2 
3
  อินโดนีเซีย
17,401.1 
8.9 
4
  ญี่ปุ่น
16,797.8 
8.6 
5
  เวียดนาม
15,718.3 
8.1 
6
  มาเลเซีย
7,396.8 
3.8 
7
  ออสเตรเลีย
7,146.9 
3.7 
8
  ฟิลิปปินส์
5,739.0 
2.9 
9
  สหรัฐอเมริกา
4,302.9 
2.2 
10
  ฮ่องกง
4,109.5 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
39,974.0 
20.5