เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
89,022.1 
30.3 
2
  อินโดนีเซีย
26,434.3 
9.0 
3
  อินเดีย
26,037.0 
8.9 
4
  ญี่ปุ่น
25,960.2 
8.8 
5
  เวียดนาม
25,073.8 
8.5 
6
  มาเลเซีย
11,416.9 
3.9 
7
  ออสเตรเลีย
10,788.2 
3.7 
8
  ฟิลิปปินส์
8,313.4 
2.8 
9
  ฮ่องกง
6,252.5 
2.1 
10
  สหรัฐอเมริกา
6,241.8 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,011.2 
19.9