เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
72,638.1 
29.9 
2
  อินโดนีเซีย
22,093.2 
9.1 
3
  อินเดีย
21,892.8 
9.0 
4
  ญี่ปุ่น
20,741.9 
8.6 
5
  เวียดนาม
20,098.7 
8.3 
6
  มาเลเซีย
9,433.4 
3.9 
7
  ออสเตรเลีย
8,986.8 
3.7 
8
  ฟิลิปปินส์
6,982.2 
2.9 
9
  สหรัฐอเมริกา
5,270.9 
2.2 
10
  ฮ่องกง
5,123.8 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
49,297.0 
20.3