เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
62,781.1 
24.9 
2
  อินเดีย
25,552.7 
10.1 
3
  เวียดนาม
21,019.7 
8.3 
4
  อินโดนีเซีย
20,052.8 
7.9 
5
  มาเลเซีย
13,988.8 
5.5 
6
  ญี่ปุ่น
13,539.5 
5.4 
7
  สหรัฐอเมริกา
8,918.0 
3.5 
8
  ไต้หวัน
8,610.2 
3.4 
9
  เมียนมา
7,452.6 
3.0 
10
  สิงคโปร์
6,289.6 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
64,131.4 
25.5