เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
51,426.2 
24.9 
2
  อินเดีย
20,970.5 
10.2 
3
  เวียดนาม
17,222.3 
8.3 
4
  อินโดนีเซีย
16,696.3 
8.1 
5
  มาเลเซีย
11,820.4 
5.7 
6
  ญี่ปุ่น
11,297.0 
5.5 
7
  ไต้หวัน
7,375.6 
3.6 
8
  สหรัฐอเมริกา
7,234.3 
3.5 
9
  เมียนม่า
6,353.1 
3.1 
10
  สิงคโปร์
5,421.3 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
50,760.3 
24.5