เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
62,639.2 
25.2 
2
  อินเดีย
25,548.6 
10.3 
3
  เวียดนาม
20,918.5 
8.4 
4
  อินโดนีเซีย
20,060.8 
8.1 
5
  มาเลเซีย
13,985.7 
5.6 
6
  ญี่ปุ่น
13,666.1 
5.5 
7
  สหรัฐอเมริกา
8,912.2 
3.6 
8
  ไต้หวัน
8,622.4 
3.5 
9
  เมียนมา
7,453.5 
3.0 
10
  สิงคโปร์
6,286.6 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
60,319.0 
24.3