ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
79,380.1 
27.7 
2
  สหรัฐอเมริกา
69,926.4 
24.4 
3
  ญี่ปุ่น
14,007.4 
4.9 
4
  มาเลเซีย
10,403.0 
3.6 
5
  เวียดนาม
8,557.5 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
7,153.6 
2.5 
7
  เยอรมนี
6,139.9 
2.1 
8
  อินโดนีเซีย
5,215.3 
1.8 
9
  อินเดีย
4,757.9 
1.7 
10
  ฟิลิปปินส์
3,825.8 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
76,970.3 
27.0