ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
97,521.4 
28.1 
2
  สหรัฐอเมริกา
85,380.4 
24.6 
3
  ญี่ปุ่น
16,707.7 
4.8 
4
  มาเลเซีย
12,448.6 
3.6 
5
  เวียดนาม
10,305.1 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
8,618.1 
2.5 
7
  เยอรมนี
7,308.3 
2.1 
8
  อินโดนีเซีย
6,420.3 
1.9 
9
  อินเดีย
5,848.6 
1.7 
10
  ฟิลิปปินส์
4,474.8 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
91,864.2 
26.4