ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
97,483.6 
28.1 
2
  สหรัฐอเมริกา
85,381.8 
24.6 
3
  ญี่ปุ่น
16,713.7 
4.8 
4
  มาเลเซีย
12,450.5 
3.6 
5
  เวียดนาม
10,338.7 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
8,637.4 
2.5 
7
  เยอรมนี
7,301.7 
2.1 
8
  อินโดนีเซีย
6,405.6 
1.8 
9
  อินเดีย
5,847.4 
1.7 
10
  ฟิลิปปินส์
4,473.2 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
91,851.5 
26.5