ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
61,859.0 
27.2 
2
  สหรัฐอเมริกา
55,326.5 
24.3 
3
  ญี่ปุ่น
11,210.4 
4.9 
4
  มาเลเซีย
8,294.3 
3.6 
5
  เวียดนาม
7,052.6 
3.1 
6
  ออสเตรเลีย
5,851.1 
2.6 
7
  เยอรมนี
5,102.9 
2.2 
8
  อินโดนีเซีย
4,046.6 
1.8 
9
  อินเดีย
3,675.9 
1.6 
10
  ฟิลิปปินส์
3,101.1 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,736.7 
27.3