ยางพารา
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
67,457.1 
47.5 
2
  มาเลเซีย
18,057.9 
12.7 
3
  ญี่ปุ่น
10,958.9 
7.7 
4
  สหรัฐอเมริกา
8,619.7 
6.1 
5
  เกาหลีใต้
5,650.9 
4.0 
6
  บราซิล
3,635.4 
2.6 
7
  อินเดีย
3,155.8 
2.2 
8
  เยอรมนี
2,404.0 
1.7 
9
  ตุรกี
2,079.6 
1.5 
10
  ฝรั่งเศส
1,925.3 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
17,926.0 
12.6