น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
53,315.8 
28.4 
2
  กัมพูชา
31,100.1 
16.6 
3
  ลาว
18,834.3 
10.0 
4
  เวียดนาม
18,069.5 
9.6 
5
  จีน
17,744.1 
9.4 
6
  มาเลเซีย
11,175.1 
5.9 
7
  เมียนมา
9,602.4 
5.1 
8
  เกาหลีใต้
4,009.3 
2.1 
9
  ฟิลิปปินส์
2,952.7 
1.6 
10
  อินเดีย
2,869.5 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
18,171.9 
9.8