น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
28,485.9 
25.9 
2
  กัมพูชา
17,929.8 
16.3 
3
  ลาว
12,220.0 
11.1 
4
  จีน
11,210.2 
10.2 
5
  เวียดนาม
10,076.9 
9.2 
6
  เมียนมา
6,890.5 
6.3 
7
  มาเลเซีย
6,860.2 
6.2 
8
  เกาหลีใต้
2,495.5 
2.3 
9
  อินเดีย
2,112.2 
1.9 
10
  ฟิลิปปินส์
1,510.3 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
10,129.9 
9.2