เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
14,095.9 
13.8 
2
  สหรัฐอเมริกา
10,936.0 
10.7 
3
  อินโดนีเซีย
10,291.9 
10.1 
4
  จีน
7,119.2 
7.0 
5
  มาเลเซีย
4,793.6 
4.7 
6
  อินเดีย
4,503.2 
4.4 
7
  เนเธอร์แลนด์
4,463.2 
4.4 
8
  เวียดนาม
4,336.8 
4.2 
9
  ฟิลิปปินส์
3,906.8 
3.8 
10
  สิงคโปร์
3,149.5 
3.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
34,731.1 
33.8