เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
33,838.6 
12.9 
2
  สหรัฐอเมริกา
28,834.9 
11.0 
3
  อินโดนีเซีย
25,931.6 
9.9 
4
  จีน
23,922.8 
9.1 
5
  อินเดีย
11,727.8 
4.5 
6
  เวียดนาม
11,469.2 
4.4 
7
  มาเลเซีย
11,002.3 
4.2 
8
  ฟิลิปปินส์
9,514.4 
3.6 
9
  เนเธอร์แลนด์
9,231.2 
3.5 
10
  สิงคโปร์
8,518.2 
3.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
88,839.5 
33.7