เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
22,205.0 
13.0 
2
  สหรัฐอเมริกา
18,454.7 
10.8 
3
  อินโดนีเซีย
17,813.2 
10.4 
4
  จีน
12,356.3 
7.2 
5
  อินเดีย
7,718.6 
4.5 
6
  เวียดนาม
7,678.4 
4.5 
7
  มาเลเซีย
7,528.6 
4.4 
8
  เนเธอร์แลนด์
6,708.8 
3.9 
9
  ฟิลิปปินส์
6,541.4 
3.8 
10
  เมียนมา
5,339.5 
3.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,882.1 
34.4