เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
31,205.1 
12.9 
2
  สหรัฐอเมริกา
26,304.5 
10.9 
3
  อินโดนีเซีย
24,191.8 
10.0 
4
  จีน
22,209.6 
9.2 
5
  อินเดีย
10,818.1 
4.5 
6
  เวียดนาม
10,459.6 
4.3 
7
  มาเลเซีย
10,000.1 
4.1 
8
  ฟิลิปปินส์
8,779.8 
3.6 
9
  เนเธอร์แลนด์
8,621.6 
3.6 
10
  เมียนมา
7,903.1 
3.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
81,510.7 
33.6