เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
24,742.3 
12.8 
2
  สหรัฐอเมริกา
21,111.5 
10.9 
3
  อินโดนีเซีย
20,101.7 
10.4 
4
  จีน
13,863.3 
7.2 
5
  อินเดีย
8,678.0 
4.5 
6
  เวียดนาม
8,531.9 
4.4 
7
  มาเลเซีย
8,386.6 
4.3 
8
  เนเธอร์แลนด์
7,335.1 
3.8 
9
  ฟิลิปปินส์
7,216.9 
3.7 
10
  เมียนมา
6,439.9 
3.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
66,997.3 
34.7