เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
11,005.0 
13.7 
2
  สหรัฐอเมริกา
8,691.2 
10.8 
3
  อินโดนีเซีย
8,025.9 
10.0 
4
  จีน
5,589.5 
6.9 
5
  มาเลเซีย
3,782.4 
4.7 
6
  เนเธอร์แลนด์
3,562.3 
4.4 
7
  อินเดีย
3,487.3 
4.3 
8
  เวียดนาม
3,363.3 
4.2 
9
  ฟิลิปปินส์
3,243.2 
4.0 
10
  สิงคโปร์
2,566.3 
3.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
27,158.3 
33.8