เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
91,691.0 
30.0 
2
  ญี่ปุ่น
31,850.1 
10.4 
3
  เวียดนาม
29,836.6 
9.8 
4
  อินโดนีเซีย
28,571.0 
9.3 
5
  อินเดีย
24,212.7 
7.9 
6
  มาเลเซีย
12,388.0 
4.1 
7
  ออสเตรเลีย
10,591.0 
3.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
8,991.4 
2.9 
9
  ฟิลิปปินส์
8,526.3 
2.8 
10
  เกาหลีใต้
5,359.1 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
53,630.9 
17.5