เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
73,638.3 
29.5 
2
  ญี่ปุ่น
25,804.8 
10.3 
3
  เวียดนาม
24,443.2 
9.8 
4
  อินโดนีเซีย
22,720.4 
9.1 
5
  อินเดีย
20,467.2 
8.2 
6
  มาเลเซีย
10,147.7 
4.1 
7
  ออสเตรเลีย
8,797.1 
3.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
7,488.6 
3.0 
9
  ฟิลิปปินส์
6,976.6 
2.8 
10
  เกาหลีใต้
4,441.2 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
44,949.2 
17.9