เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
66,021.0 
29.6 
2
  ญี่ปุ่น
22,939.8 
10.3 
3
  เวียดนาม
21,749.9 
9.8 
4
  อินโดนีเซีย
19,916.6 
8.9 
5
  อินเดีย
18,313.0 
8.2 
6
  มาเลเซีย
8,935.8 
4.0 
7
  ออสเตรเลีย
7,792.3 
3.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
6,543.2 
2.9 
9
  ฟิลิปปินส์
6,056.1 
2.7 
10
  เกาหลีใต้
4,053.4 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,457.0 
18.3