เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
100,489.8 
30.4 
2
  ญี่ปุ่น
34,524.7 
10.4 
3
  เวียดนาม
32,247.8 
9.7 
4
  อินโดนีเซีย
30,803.9 
9.3 
5
  อินเดีย
26,048.0 
7.9 
6
  มาเลเซีย
13,293.8 
4.0 
7
  ออสเตรเลีย
11,197.7 
3.4 
8
  สหรัฐอเมริกา
9,748.8 
2.9 
9
  ฟิลิปปินส์
9,127.2 
2.8 
10
  เกาหลีใต้
5,736.7 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
57,837.6 
17.5