เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
7,689.8 
28.3 
2
  เวียดนาม
2,775.3 
10.2 
3
  ญี่ปุ่น
2,748.0 
10.1 
4
  อินเดีย
2,433.7 
9.0 
5
  อินโดนีเซีย
2,402.9 
8.8 
6
  มาเลเซีย
1,202.6 
4.4 
7
  ออสเตรเลีย
1,076.5 
4.0 
8
  ฟิลิปปินส์
796.7 
2.9 
9
  สหรัฐอเมริกา
682.6 
2.5 
10
  เกาหลีใต้
507.1 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
4,836.9 
17.9