เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
30,319.8 
29.1 
2
  ญี่ปุ่น
10,428.3 
10.0 
3
  เวียดนาม
9,702.4 
9.3 
4
  อินโดนีเซีย
9,540.7 
9.1 
5
  อินเดีย
9,156.5 
8.8 
6
  มาเลเซีย
4,239.0 
4.1 
7
  ออสเตรเลีย
3,758.1 
3.6 
8
  สหรัฐอเมริกา
2,921.3 
2.8 
9
  ฟิลิปปินส์
2,803.8 
2.7 
10
  เกาหลีใต้
1,839.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
19,629.1 
18.7