เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
39,938.7 
29.6 
2
  ญี่ปุ่น
13,500.7 
10.0 
3
  เวียดนาม
12,683.0 
9.4 
4
  อินโดนีเซีย
11,685.5 
8.7 
5
  อินเดีย
11,562.0 
8.6 
6
  มาเลเซีย
5,593.4 
4.2 
7
  ออสเตรเลีย
4,653.4 
3.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
3,809.1 
2.8 
9
  ฟิลิปปินส์
3,602.5 
2.7 
10
  เกาหลีใต้
2,460.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
25,252.8 
18.7