เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
62,195.0 
28.8 
2
  อินเดีย
22,937.0 
10.6 
3
  อินโดนีเซีย
19,804.7 
9.2 
4
  เวียดนาม
15,516.4 
7.2 
5
  มาเลเซีย
11,039.6 
5.1 
6
  ญี่ปุ่น
10,588.6 
4.9 
7
  สหรัฐอเมริกา
7,811.3 
3.6 
8
  ไต้หวัน
6,173.6 
2.9 
9
  เมียนมา
6,125.1 
2.8 
10
  สิงคโปร์
5,035.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
48,512.2 
22.6