เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
88,167.8 
30.0 
2
  อินเดีย
30,148.2 
10.2 
3
  อินโดนีเซีย
25,978.7 
8.8 
4
  เวียดนาม
21,970.1 
7.5 
5
  มาเลเซีย
15,350.2 
5.2 
6
  ญี่ปุ่น
14,418.0 
4.9 
7
  สหรัฐอเมริกา
10,764.9 
3.7 
8
  ไต้หวัน
8,081.6 
2.7 
9
  เมียนมา
7,985.7 
2.7 
10
  เกาหลีใต้
6,807.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
64,583.3 
22.0