เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
26,085.0 
28.6 
2
  อินเดีย
9,752.9 
10.7 
3
  อินโดนีเซีย
8,890.3 
9.7 
4
  เวียดนาม
5,910.2 
6.5 
5
  มาเลเซีย
4,504.8 
4.9 
6
  ญี่ปุ่น
4,316.6 
4.7 
7
  สหรัฐอเมริกา
3,394.7 
3.7 
8
  ไต้หวัน
2,757.6 
3.0 
9
  เมียนมา
2,596.0 
2.8 
10
  สิงคโปร์
2,145.5 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
20,865.9 
23.0