เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
33,291.3 
28.3 
2
  อินเดีย
13,017.7 
11.1 
3
  อินโดนีเซีย
11,441.1 
9.7 
4
  เวียดนาม
7,993.2 
6.8 
5
  มาเลเซีย
5,939.0 
5.0 
6
  ญี่ปุ่น
5,585.8 
4.7 
7
  สหรัฐอเมริกา
4,233.6 
3.6 
8
  เมียนมา
3,538.8 
3.0 
9
  ไต้หวัน
3,493.2 
3.0 
10
  สิงคโปร์
2,739.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
26,397.0 
22.5