น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  กัมพูชา
30,140.1 
22.1 
2
  สิงคโปร์
18,262.1 
13.4 
3
  มาเลเซีย
16,590.7 
12.2 
4
  ลาว
13,193.1 
9.7 
5
  เวียดนาม
12,345.8 
9.1 
6
  จีน
10,299.0 
7.6 
7
  เมียนมา
7,796.3 
5.7 
8
  อินโดนีเซีย
2,941.4 
2.2 
9
  เกาหลีใต้
2,844.6 
2.1 
10
  บังกลาเทศ
2,304.3 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
19,474.3 
14.2