เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
24,063.2 
14.7 
2
  ญี่ปุ่น
22,804.5 
13.9 
3
  จีน
13,695.6 
8.3 
4
  อินโดนีเซีย
8,739.4 
5.3 
5
  เวียดนาม
8,367.6 
5.1 
6
  อินเดีย
7,257.9 
4.4 
7
  มาเลเซีย
5,896.4 
3.6 
8
  สิงคโปร์
4,896.2 
3.0 
9
  ฟิลิปปินส์
4,887.7 
3.0 
10
  เมียนมา
4,821.8 
2.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,725.0 
35.8