เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
75,855.0 
37.4 
2
  เวียดนาม
18,049.8 
8.9 
3
  ญี่ปุ่น
16,680.1 
8.2 
4
  อินโดนีเซีย
15,774.8 
7.8 
5
  อินเดีย
14,642.7 
7.2 
6
  มาเลเซีย
7,328.4 
3.6 
7
  ออสเตรเลีย
6,315.8 
3.1 
8
  ฟิลิปปินส์
5,017.6 
2.5 
9
  สหรัฐอเมริกา
4,555.5 
2.2 
10
  ไต้หวัน
3,290.3 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
35,441.7 
17.5