เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
40,995.7 
23.8 
2
  ญี่ปุ่น
17,712.3 
10.3 
3
  เวียดนาม
14,651.5 
8.5 
4
  อินเดีย
14,468.8 
8.4 
5
  อินโดนีเซีย
12,025.1 
7.0 
6
  สหรัฐอเมริกา
8,813.0 
5.1 
7
  มาเลเซีย
8,154.6 
4.7 
8
  สิงคโปร์
5,230.7 
3.0 
9
  กัมพูชา
5,012.2 
2.9 
10
  เมียนมา
4,898.3 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,426.5 
23.5