น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  กัมพูชา
40,837.0 
24.5 
2
  มาเลเซีย
21,413.6 
12.9 
3
  สิงคโปร์
20,309.3 
12.2 
4
  เวียดนาม
14,871.2 
8.9 
5
  ลาว
13,177.1 
7.9 
6
  เมียนมา
9,213.8 
5.5 
7
  จีน
8,938.1 
5.4 
8
  ฟิลิปปินส์
8,399.8 
5.0 
9
  เกาหลีใต้
5,216.0 
3.1 
10
  อินโดนีเซีย
3,397.8 
2.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
20,748.4 
12.6