เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
26,539.0 
16.6 
2
  ญี่ปุ่น
21,368.0 
13.4 
3
  จีน
14,453.8 
9.1 
4
  อินโดนีเซีย
10,899.0 
6.8 
5
  อินเดีย
7,215.6 
4.5 
6
  มาเลเซีย
6,724.4 
4.2 
7
  เวียดนาม
6,599.8 
4.1 
8
  เนเธอร์แลนด์
4,314.8 
2.7 
9
  กัมพูชา
4,067.7 
2.5 
10
  ฟิลิปปินส์
3,943.8 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
53,430.4 
33.6