เม็ดพลาสติก
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
67,013.1 
29.7 
2
  เวียดนาม
21,447.0 
9.5 
3
  อินโดนีเซีย
21,391.7 
9.5 
4
  อินเดีย
19,176.2 
8.5 
5
  ญี่ปุ่น
16,152.7 
7.1 
6
  มาเลเซีย
8,445.7 
3.7 
7
  ฟิลิปปินส์
7,003.6 
3.1 
8
  ออสเตรเลีย
6,715.4 
3.0 
9
  สหรัฐอเมริกา
6,347.2 
2.8 
10
  เกาหลีใต้
4,113.1 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
48,125.4 
21.3