ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน1/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
616,103.8 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
75,499.2 
12.3 
2
 ญี่ปุ่น
66,089.1 
10.7 
3
 จีน
64,925.6 
10.5 
4
 มาเลเซีย
30,124.3 
4.9 
5
 เวียดนาม
29,999.7 
4.9 
6
 ออสเตรเลีย
27,148.2 
4.4 
7
 ฮ่องกง
25,577.8 
4.2 
8
 อินโดนีเซีย
23,856.4 
3.9 
9
 อินเดีย
20,748.9 
3.4 
10
 ฟิลิปปินส์
19,826.1 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
232,308.5 
37.7