ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน7/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
4,573,986.0 
100.0 
1
 จีน
557,856.2 
12.2 
2
 สหรัฐอเมริกา
514,657.2 
11.3 
3
 ญี่ปุ่น
434,816.4 
9.5 
4
 ฮ่องกง
236,093.0 
5.2 
5
 เวียดนาม
213,848.3 
4.7 
6
 ออสเตรเลีย
198,253.3 
4.3 
7
 มาเลเซีย
197,808.9 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
176,436.0 
3.9 
9
 สิงคโปร์
175,100.6 
3.8 
10
 ฟิลิปปินส์
131,444.3 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,737,671.8 
38.0