ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน2/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
1,296,217.2 
100.0 
1
 จีน
150,940.5 
11.6 
2
 ญี่ปุ่น
141,641.0 
10.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
134,669.7 
10.4 
4
 ฮ่องกง
71,018.5 
5.5 
5
 เวียดนาม
59,560.8 
4.6 
6
 ออสเตรเลีย
57,998.2 
4.5 
7
 มาเลเซีย
56,602.9 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
50,282.4 
3.9 
9
 อินเดีย
41,177.6 
3.2 
10
 ฟิลิปปินส์
40,688.6 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
491,637.0 
37.9