ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน10/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,952,185.8 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
1,066,494.8 
15.3 
2
 จีน
968,827.6 
13.9 
3
 ญี่ปุ่น
649,319.4 
9.3 
4
 เวียดนาม
318,492.9 
4.6 
5
 มาเลเซีย
300,962.7 
4.3 
6
 ฮ่องกง
297,257.6 
4.3 
7
 ออสเตรเลีย
275,640.7 
4.0 
8
 สิงคโปร์
228,179.8 
3.3 
9
 อินโดนีเซีย
227,058.0 
3.3 
10
 อินเดีย
218,974.7 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,400,977.6 
34.5