ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน1/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
609,543.2 
100.0 
1
 จีน
76,589.6 
12.6 
2
 สหรัฐอเมริกา
68,819.2 
11.3 
3
 ญี่ปุ่น
56,943.3 
9.3 
4
 ฮ่องกง
28,615.0 
4.7 
5
 สิงคโปร์
26,776.5 
4.4 
6
 ออสเตรเลีย
26,708.4 
4.4 
7
 มาเลเซีย
26,561.6 
4.4 
8
 เวียดนาม
25,108.8 
4.1 
9
 อินโดนีเซีย
22,386.4 
3.7 
10
 ฟิลิปปินส์
19,175.4 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
231,859.0 
38.0