ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน11/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,575,690.4 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
976,711.5 
14.9 
2
 จีน
840,716.5 
12.8 
3
 ญี่ปุ่น
647,968.4 
9.9 
4
 ฮ่องกง
321,572.6 
4.9 
5
 เวียดนาม
312,815.0 
4.8 
6
 ออสเตรเลีย
283,351.7 
4.3 
7
 สิงคโปร์
274,482.9 
4.2 
8
 มาเลเซีย
243,639.5 
3.7 
9
 สวิตเซอร์แลนด์
233,433.5 
3.5 
10
 อินโดนีเซีย
221,157.3 
3.4 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,219,841.5 
33.8