ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน6/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
3,562,327.9 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
511,765.9 
14.4 
2
 จีน
457,066.8 
12.8 
3
 ญี่ปุ่น
348,167.9 
9.8 
4
 ฮ่องกง
181,770.8 
5.1 
5
 เวียดนาม
163,978.7 
4.6 
6
 สิงคโปร์
161,355.1 
4.5 
7
 อินโดนีเซีย
150,969.4 
4.2 
8
 ออสเตรเลีย
140,459.2 
3.9 
9
 สวิตเซอร์แลนด์
129,296.8 
3.6 
10
 มาเลเซีย
119,364.3 
3.4 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,198,133.0 
33.6