ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน5/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
3,244,766.6 
100.0 
1
 จีน
404,302.3 
12.5 
2
 สหรัฐอเมริกา
357,706.6 
11.0 
3
 ญี่ปุ่น
304,595.9 
9.4 
4
 ฮ่องกง
168,408.4 
5.2 
5
 เวียดนาม
149,166.0 
4.6 
6
 มาเลเซีย
140,485.0 
4.3 
7
 ออสเตรเลีย
138,657.9 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
126,014.8 
3.9 
9
 สิงคโปร์
124,945.1 
3.9 
10
 ฟิลิปปินส์
93,608.6 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,236,876.0 
38.1