ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน12/2559
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2559/2016
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
7,548,572.6 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
858,223.7 
11.4 
2
 จีน
833,857.7 
11.0 
3
 ญี่ปุ่น
721,222.9 
9.6 
4
 ฮ่องกง
402,157.2 
5.3 
5
 ออสเตรเลีย
361,297.1 
4.8 
6
 มาเลเซีย
337,695.2 
4.5 
7
 เวียดนาม
330,119.4 
4.4 
8
 สิงคโปร์
288,396.2 
3.8 
9
 อินโดนีเซีย
283,246.2 
3.8 
10
 ฟิลิปปินส์
224,104.1 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,908,252.9 
38.5