ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน2/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
1,188,881.3 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
176,962.3 
14.9 
2
 จีน
146,079.8 
12.3 
3
 ญี่ปุ่น
124,306.8 
10.5 
4
 เวียดนาม
60,451.7 
5.1 
5
 ออสเตรเลีย
53,577.4 
4.5 
6
 มาเลเซีย
52,566.3 
4.4 
7
 ฮ่องกง
45,480.2 
3.8 
8
 อินโดนีเซีย
37,944.9 
3.2 
9
 อินเดีย
36,385.5 
3.1 
10
 สิงคโปร์
32,347.6 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
422,778.8 
35.6