ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน5/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
3,204,469.5 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
427,880.5 
13.4 
2
 จีน
367,853.0 
11.5 
3
 ญี่ปุ่น
322,578.5 
10.1 
4
 เวียดนาม
162,936.7 
5.1 
5
 ฮ่องกง
142,802.4 
4.5 
6
 มาเลเซีย
141,007.2 
4.4 
7
 ออสเตรเลีย
128,191.6 
4.0 
8
 อินโดนีเซีย
115,036.8 
3.6 
9
 อินเดีย
107,499.8 
3.4 
10
 สิงคโปร์
103,352.6 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,185,330.4 
37.0