ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน11/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
7,054,237.0 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
894,433.2 
12.7 
2
 จีน
823,930.3 
11.7 
3
 ญี่ปุ่น
707,499.0 
10.0 
4
 เวียดนาม
346,939.1 
4.9 
5
 ฮ่องกง
336,344.7 
4.8 
6
 มาเลเซีย
299,497.1 
4.2 
7
 ออสเตรเลีย
298,302.5 
4.2 
8
 อินโดนีเซีย
263,209.8 
3.7 
9
 สิงคโปร์
254,044.0 
3.6 
10
 อินเดีย
212,118.2 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,617,919.1 
37.1