ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน7/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
4,726,197.3 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
715,092.9 
15.1 
2
 จีน
664,799.9 
14.1 
3
 ญี่ปุ่น
446,361.2 
9.4 
4
 เวียดนาม
236,221.6 
5.0 
5
 ฮ่องกง
204,955.3 
4.3 
6
 มาเลเซีย
203,152.0 
4.3 
7
 ออสเตรเลีย
194,979.9 
4.1 
8
 สิงคโปร์
152,983.8 
3.2 
9
 อินโดนีเซีย
146,115.9 
3.1 
10
 อินเดีย
136,637.5 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,624,897.3 
34.4