ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน4/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
2,579,605.6 
100.0 
1
 จีน
306,954.9 
11.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
274,098.5 
10.6 
3
 ญี่ปุ่น
258,910.8 
10.0 
4
 ฮ่องกง
126,760.6 
4.9 
5
 เวียดนาม
120,965.1 
4.7 
6
 มาเลเซีย
115,355.7 
4.5 
7
 ออสเตรเลีย
112,827.2 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
102,569.3 
4.0 
9
 สิงคโปร์
88,209.0 
3.4 
10
 อินเดีย
81,401.3 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
991,553.2 
38.4