ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน1/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
652,511.5 
100.0 
1
 จีน
77,846.4 
11.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
69,779.3 
10.7 
3
 ญี่ปุ่น
65,513.9 
10.0 
4
 เวียดนาม
33,034.7 
5.1 
5
 มาเลเซีย
30,708.0 
4.7 
6
 ฮ่องกง
30,205.1 
4.6 
7
 ออสเตรเลีย
28,709.4 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
24,830.2 
3.8 
9
 สิงคโปร์
22,068.5 
3.4 
10
 ฟิลิปปินส์
21,063.3 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
248,752.7 
38.1