ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน3/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
1,982,924.7 
100.0 
1
 จีน
251,261.2 
12.7 
2
 สหรัฐอเมริกา
213,592.5 
10.8 
3
 ญี่ปุ่น
185,055.0 
9.3 
4
 ฮ่องกง
110,151.3 
5.6 
5
 เวียดนาม
86,435.8 
4.4 
6
 ออสเตรเลีย
86,286.6 
4.4 
7
 มาเลเซีย
85,242.5 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
71,999.5 
3.6 
9
 สิงคโปร์
69,796.8 
3.5 
10
 ฟิลิปปินส์
58,149.4 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
764,954.1 
38.6