ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน9/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
5,832,708.6 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
739,101.6 
12.7 
2
 จีน
666,893.0 
11.4 
3
 ญี่ปุ่น
578,121.3 
9.9 
4
 เวียดนาม
284,976.4 
4.9 
5
 ฮ่องกง
280,290.4 
4.8 
6
 ออสเตรเลีย
249,878.4 
4.3 
7
 มาเลเซีย
246,006.5 
4.2 
8
 สิงคโปร์
212,540.2 
3.6 
9
 อินโดนีเซีย
211,032.0 
3.6 
10
 อินเดีย
182,371.0 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,181,497.8 
37.4