ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน8/2566
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2566/2023
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,379,734.3 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
1,081,015.4 
16.9 
2
 จีน
790,738.8 
12.4 
3
 ญี่ปุ่น
571,601.7 
9.0 
4
 มาเลเซีย
268,077.7 
4.2 
5
 ออสเตรเลีย
259,633.3 
4.1 
6
 เวียดนาม
246,019.3 
3.9 
7
 อินเดีย
231,084.6 
3.6 
8
 ฮ่องกง
228,986.3 
3.6 
9
 อินโดนีเซีย
227,045.8 
3.6 
10
 สิงคโปร์
224,474.1 
3.5 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,251,057.3 
35.3