ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน10/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,654,860.4 
100.0 
1
 จีน
816,602.4 
12.3 
2
 สหรัฐอเมริกา
749,616.8 
11.3 
3
 ญี่ปุ่น
616,698.6 
9.3 
4
 ฮ่องกง
349,716.1 
5.3 
5
 เวียดนาม
319,245.3 
4.8 
6
 ออสเตรเลีย
296,792.6 
4.5 
7
 มาเลเซีย
289,579.9 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
251,408.4 
3.8 
9
 สิงคโปร์
238,882.1 
3.6 
10
 ฟิลิปปินส์
193,307.2 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,533,011.0 
38.1