ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน9/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,057,520.4 
100.0 
1
 จีน
709,922.4 
11.7 
2
 สหรัฐอเมริกา
660,481.7 
10.9 
3
 ญี่ปุ่น
592,567.1 
9.8 
4
 ฮ่องกง
312,131.7 
5.2 
5
 เวียดนาม
298,840.3 
4.9 
6
 มาเลเซีย
279,294.8 
4.6 
7
 ออสเตรเลีย
262,441.1 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
242,992.6 
4.0 
9
 สิงคโปร์
222,212.1 
3.7 
10
 ฟิลิปปินส์
192,569.6 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,284,067.0 
37.7