ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน4/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
2,517,135.8 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
353,145.9 
14.0 
2
 จีน
288,133.7 
11.4 
3
 ญี่ปุ่น
244,538.8 
9.7 
4
 ฮ่องกง
130,871.7 
5.2 
5
 สิงคโปร์
122,596.7 
4.9 
6
 อินโดนีเซีย
118,400.8 
4.7 
7
 เวียดนาม
111,989.9 
4.4 
8
 สวิตเซอร์แลนด์
104,699.4 
4.2 
9
 ออสเตรเลีย
92,295.2 
3.7 
10
 มาเลเซีย
80,734.2 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
869,729.5 
34.6