ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน8/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
6,635,446.3 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
1,073,156.0 
16.2 
2
 จีน
808,326.6 
12.2 
3
 ญี่ปุ่น
565,224.8 
8.5 
4
 เวียดนาม
302,475.8 
4.6 
5
 มาเลเซีย
299,140.9 
4.5 
6
 อินโดนีเซีย
251,618.4 
3.8 
7
 ออสเตรเลีย
248,494.3 
3.7 
8
 อินเดีย
245,820.0 
3.7 
9
 สิงคโปร์
241,725.3 
3.6 
10
 ฮ่องกง
236,263.8 
3.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,363,200.4 
35.6