ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน8/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
5,206,697.1 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
660,285.0 
12.7 
2
 จีน
594,959.7 
11.4 
3
 ญี่ปุ่น
517,650.6 
9.9 
4
 เวียดนาม
255,298.2 
4.9 
5
 ฮ่องกง
240,646.7 
4.6 
6
 ออสเตรเลีย
224,271.0 
4.3 
7
 มาเลเซีย
217,822.4 
4.2 
8
 สิงคโปร์
191,467.5 
3.7 
9
 อินโดนีเซีย
188,574.9 
3.6 
10
 อินเดีย
165,648.4 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,950,072.7 
37.5