ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน12/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
7,627,663.1 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
971,074.7 
12.7 
2
 จีน
902,273.8 
11.8 
3
 ญี่ปุ่น
760,837.9 
10.0 
4
 เวียดนาม
375,227.5 
4.9 
5
 ฮ่องกง
362,823.5 
4.8 
6
 มาเลเซีย
324,063.7 
4.2 
7
 ออสเตรเลีย
317,046.8 
4.2 
8
 อินโดนีเซีย
281,752.1 
3.7 
9
 สิงคโปร์
273,912.9 
3.6 
10
 อินเดีย
227,632.5 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,831,017.7 
37.1