ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน8/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
5,381,110.3 
100.0 
1
 จีน
638,845.0 
11.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
582,310.6 
10.8 
3
 ญี่ปุ่น
529,435.8 
9.8 
4
 ฮ่องกง
264,564.4 
4.9 
5
 เวียดนาม
261,158.8 
4.9 
6
 มาเลเซีย
249,541.9 
4.6 
7
 ออสเตรเลีย
234,583.4 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
216,158.9 
4.0 
9
 สิงคโปร์
201,778.3 
3.7 
10
 ฟิลิปปินส์
173,362.7 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,029,370.5 
37.7