ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน6/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
3,963,703.2 
100.0 
1
 จีน
470,357.8 
11.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
428,880.5 
10.8 
3
 ญี่ปุ่น
395,875.9 
10.0 
4
 ฮ่องกง
200,401.2 
5.1 
5
 เวียดนาม
185,146.3 
4.7 
6
 มาเลเซีย
176,126.0 
4.4 
7
 ออสเตรเลีย
174,064.5 
4.4 
8
 อินโดนีเซีย
157,782.0 
4.0 
9
 สิงคโปร์
138,731.5 
3.5 
10
 อินเดีย
123,866.1 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,512,471.4 
38.2