ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน4/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
2,564,525.1 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
382,608.1 
14.9 
2
 จีน
338,012.5 
13.2 
3
 ญี่ปุ่น
250,149.7 
9.8 
4
 เวียดนาม
129,294.3 
5.0 
5
 มาเลเซีย
116,265.3 
4.5 
6
 ออสเตรเลีย
110,374.0 
4.3 
7
 ฮ่องกง
102,064.6 
4.0 
8
 อินโดนีเซีย
80,993.3 
3.2 
9
 อินเดีย
79,622.2 
3.1 
10
 สิงคโปร์
72,392.2 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
902,748.9 
35.2