ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน2/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
1,209,804.0 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
153,550.8 
12.7 
2
 จีน
130,634.5 
10.8 
3
 ญี่ปุ่น
117,260.5 
9.7 
4
 สิงคโปร์
56,927.7 
4.7 
5
 เวียดนาม
54,128.9 
4.5 
6
 ฮ่องกง
53,229.5 
4.4 
7
 สวิตเซอร์แลนด์
51,772.0 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
46,139.8 
3.8 
9
 มาเลเซีย
43,589.3 
3.6 
10
 ออสเตรเลีย
43,516.6 
3.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
459,054.4 
37.9