ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน11/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
7,459,638.1 
100.0 
1
 จีน
886,933.6 
11.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
825,968.6 
11.1 
3
 ญี่ปุ่น
738,551.6 
9.9 
4
 เวียดนาม
378,118.0 
5.1 
5
 ฮ่องกง
371,942.0 
5.0 
6
 มาเลเซีย
344,013.6 
4.6 
7
 ออสเตรเลีย
322,358.2 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
301,031.9 
4.0 
9
 สิงคโปร์
278,122.1 
3.7 
10
 ฟิลิปปินส์
235,249.7 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,777,348.8 
37.2