ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน8/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
5,281,200.2 
100.0 
1
 จีน
647,336.2 
12.3 
2
 สหรัฐอเมริกา
594,841.4 
11.3 
3
 ญี่ปุ่น
497,844.8 
9.4 
4
 ฮ่องกง
267,879.9 
5.1 
5
 เวียดนาม
248,113.6 
4.7 
6
 ออสเตรเลีย
229,722.2 
4.3 
7
 มาเลเซีย
228,593.0 
4.3 
8
 อินโดนีเซีย
202,558.1 
3.8 
9
 สิงคโปร์
196,439.1 
3.7 
10
 ฟิลิปปินส์
151,681.3 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,016,190.6 
38.2