ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน4/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
2,540,822.5 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
344,889.3 
13.6 
2
 จีน
288,159.4 
11.3 
3
 ญี่ปุ่น
255,311.2 
10.0 
4
 เวียดนาม
130,095.4 
5.1 
5
 มาเลเซีย
113,070.1 
4.5 
6
 ฮ่องกง
112,660.7 
4.4 
7
 ออสเตรเลีย
101,388.0 
4.0 
8
 อินโดนีเซีย
94,656.2 
3.7 
9
 อินเดีย
83,590.0 
3.3 
10
 สิงคโปร์
80,409.1 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
936,593.1 
36.9