ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน12/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
9,944,316.6 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
1,648,432.0 
16.6 
2
 จีน
1,190,478.9 
12.0 
3
 ญี่ปุ่น
855,401.6 
8.6 
4
 เวียดนาม
459,289.5 
4.6 
5
 มาเลเซีย
439,665.1 
4.4 
6
 ออสเตรเลีย
387,420.4 
3.9 
7
 อินเดีย
364,216.4 
3.7 
8
 อินโดนีเซีย
357,079.2 
3.6 
9
 สิงคโปร์
354,557.4 
3.6 
10
 ฮ่องกง
348,672.1 
3.5 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,539,104.0 
35.6