ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี    ปัจจุบัน9/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
 ส่งออกทั้งสิ้น
5,387,040.2 
100.0 
1
 สหรัฐอเมริกา
790,494.5 
14.7 
2
 จีน
691,751.6 
12.8 
3
 ญี่ปุ่น
516,738.6 
9.6 
4
 ฮ่องกง
268,337.6 
5.0 
5
 เวียดนาม
251,368.4 
4.7 
6
 สิงคโปร์
239,895.8 
4.5 
7
 สวิตเซอร์แลนด์
227,666.3 
4.2 
8
 ออสเตรเลีย
227,659.2 
4.2 
9
 มาเลเซีย
192,013.4 
3.6 
10
 อินโดนีเซีย
189,793.3 
3.5 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,791,321.5 
33.3