โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
5,832,708.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
523,450.9
9.0
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
431,219.5
7.4
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,667,461.2
80.0
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
210,576.9
3.6
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0