โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 รวมทั้งสิ้น
6,952,185.8
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
677,955.2
9.8
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
494,220.3
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,518,967.6
79.4
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
261,037.3
3.8
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
5.4
0.0