โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
1,296,217.2
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
119,182.6
9.2
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
86,827.5
6.7
 สินค้าอุตสาหกรรม
1,038,900.2
80.1
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
51,306.9
4.0
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0