โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
609,543.2
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
60,143.2
9.9
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
45,602.1
7.5
 สินค้าอุตสาหกรรม
479,446.8
78.7
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
24,351.1
4.0