โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
1,982,924.7
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
196,164.8
9.9
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
138,394.9
7.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
1,584,141.7
79.9
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
64,223.3
3.2
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0