โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 รวมทั้งสิ้น
5,387,040.2
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
493,477.4
9.2
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
426,459.0
7.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,310,763.4
80.0
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
156,340.0
2.9
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.3
0.0