โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
616,103.8
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
60,186.6
9.8
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
43,715.6
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
487,035.4
79.1
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
25,166.2
4.1
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0