โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
%
 รวมทั้งสิ้น
9,944,316.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
925,382.7
9.3
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
788,321.4
7.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
7,819,845.3
78.6
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
410,767.3
4.1
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0