โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
5,281,200.2
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
517,028.6
9.8
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
386,473.5
7.3
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,196,425.2
79.5
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
181,272.9
3.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0