โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
5,206,697.1
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
475,126.2
9.1
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
382,653.2
7.3
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,160,317.5
79.9
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
188,600.2
3.6
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0