โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
%
 รวมทั้งสิ้น
6,635,446.3
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
635,241.2
9.6
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
541,554.9
8.2
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,167,178.3
77.9
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
291,471.9
4.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0