โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 รวมทั้งสิ้น
1,188,881.3
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
109,106.9
9.2
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
82,597.1
6.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
957,930.3
80.6
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
39,245.5
3.3
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
1.4
0.0