โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
5,381,110.3
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
492,664.7
9.2
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
380,859.3
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,279,360.1
79.5
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
228,226.2
4.2
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0