โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
652,511.5
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
61,368.5
9.4
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
45,244.0
6.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
517,262.6
79.3
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
28,636.4
4.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0