โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
2,579,605.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
240,649.0
9.3
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
178,236.6
6.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,057,396.4
79.8
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
103,323.6
4.0
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0