โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
7,054,237.0
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
625,392.1
8.9
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
534,362.5
7.6
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,641,864.4
80.0
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
252,618.0
3.6
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0