โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 รวมทั้งสิ้น
4,726,197.3
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
470,277.7
10.0
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
331,461.4
7.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
3,760,218.5
79.6
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
164,236.4
3.5
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
3.4
0.0