โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 รวมทั้งสิ้น
1,209,804.0
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
96,630.6
8.0
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
86,157.6
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
979,437.2
81.0
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
47,575.9
3.9
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
2.6
0.0