โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
3,963,703.2
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
362,508.1
9.1
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
278,647.4
7.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
3,160,648.6
79.7
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
161,899.0
4.1
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0