โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 รวมทั้งสิ้น
6,575,690.4
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
600,747.9
9.1
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
518,588.1
7.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,272,947.1
80.2
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
183,407.4
2.8
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0