โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
7,459,638.1
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
681,354.0
9.1
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
528,976.3
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,920,983.0
79.4
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
328,324.9
4.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0