โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
3,204,469.5
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
302,419.3
9.4
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
236,775.5
7.4
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,544,061.1
79.4
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
121,213.6
3.8
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0