โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
6,654,860.4
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
635,494.6
9.5
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
480,573.9
7.2
 สินค้าอุตสาหกรรม
5,301,514.8
79.7
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
237,277.0
3.6
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0