โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 รวมทั้งสิ้น
3,562,327.9
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
339,163.6
9.5
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
285,046.9
8.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,827,371.0
79.4
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
110,746.5
3.1
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0