โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 รวมทั้งสิ้น
2,517,135.8
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
225,118.4
8.9
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
187,964.8
7.5
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,022,409.7
80.3
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
81,635.9
3.2
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
7.0
0.0