โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 รวมทั้งสิ้น
6,057,520.4
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
553,022.0
9.1
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
425,961.4
7.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
4,819,937.1
79.6
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
258,599.9
4.3
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0