โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2559/2016
%
 รวมทั้งสิ้น
7,548,572.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
682,777.3
9.0
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
599,010.7
7.9
 สินค้าอุตสาหกรรม
6,030,008.4
79.9
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
236,724.8
3.1
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
51.4
0.0