โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2566/2023
%
 รวมทั้งสิ้น
8,109,765.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
780,284.8
9.6
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
650,868.2
8.0
 สินค้าอุตสาหกรรม
6,350,961.2
78.3
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
327,651.4
4.0
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0