โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
3,244,766.6
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
324,292.6
10.0
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
237,691.1
7.3
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,572,470.6
79.3
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
110,312.3
3.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0