โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 รวมทั้งสิ้น
2,540,822.5
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
242,644.9
9.5
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
183,290.7
7.2
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,018,959.9
79.5
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
95,927.0
3.8
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0