โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 รวมทั้งสิ้น
3,279,410.3
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
326,160.9
9.9
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
231,292.4
7.1
 สินค้าอุตสาหกรรม
2,607,819.8
79.5
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
114,135.8
3.5
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
1.6
0.0