โครงสร้างสินค้าออก ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 รวมทั้งสิ้น
4,573,986.0
100.0
 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
449,671.5
9.8
 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
335,792.4
7.3
 สินค้าอุตสาหกรรม
3,632,360.4
79.4
 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
156,161.7
3.4
 อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
0.0
0.0