สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน10/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
648,056.7 
2
549,635.8 
3
535,150.0 
4
501,943.4 
5
434,419.7 
6
394,474.0 
7
338,107.6 
8
306,584.1 
9
300,857.7 
10
265,896.5