สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน1/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
67,010.6 
2
60,898.8 
3
51,362.4 
4
46,338.2 
5
35,857.2 
6
34,061.0 
7
32,633.4 
8
29,312.1 
9
28,762.4 
10
23,888.8