สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน8/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
578,206.0 
2
444,493.8 
3
406,063.7 
4
363,568.6 
5
350,265.1 
6
289,020.1 
7
257,880.1 
8
257,073.8 
9
221,507.0 
10
193,196.8