สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน7/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
421,390.8 
2
374,536.4 
3
363,808.9 
4
339,375.7 
5
290,138.9 
6
257,792.6 
7
229,305.7 
8
226,721.3 
9
209,069.1 
10
173,561.7