สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน12/2559
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2559/2016
1
676,370.3 
2
582,355.2 
3
537,513.8 
4
461,172.1 
5
376,000.2 
6
368,049.1 
7
335,516.8 
8
283,533.3 
9
247,159.7 
10
238,727.7