สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน4/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
260,786.6 
2
225,238.1 
3
184,653.3 
4
169,168.9 
5
135,686.1 
6
123,046.5 
7
122,664.2 
8
108,227.6 
9
97,523.3 
10
88,930.0