สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน11/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
823,339.5 
2
619,477.9 
3
574,114.8 
4
503,061.0 
5
466,828.3 
6
404,018.3 
7
359,497.1 
8
358,640.8 
9
298,005.8 
10
268,877.3