สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน6/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
297,388.9 
2
283,142.0 
3
255,350.2 
4
235,885.7 
5
183,043.5 
6
163,036.9 
7
140,176.8 
8
129,891.1 
9
123,421.2 
10
115,765.5