สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน9/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
423,309.2 
2
416,107.2 
3
383,464.7 
4
335,069.3 
5
282,962.7 
6
236,256.2 
7
201,305.8 
8
197,904.9 
9
185,809.2 
10
169,618.8