สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน7/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
380,072.4 
2
375,012.2 
3
336,558.0 
4
299,542.0 
5
272,629.2 
6
225,361.7 
7
224,857.7 
8
223,147.0 
9
170,269.6 
10
144,235.0