สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน8/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
440,997.4 
2
432,452.6 
3
391,118.2 
4
342,742.8 
5
303,696.6 
6
261,086.2 
7
259,953.5 
8
258,549.3 
9
196,406.7 
10
165,405.8