สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน12/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
1
1,312,615.7 
2
737,245.4 
3
729,669.3 
4
711,456.5 
5
669,667.2 
6
549,574.1 
7
545,048.5 
8
472,583.5 
9
446,464.9 
10
316,065.7