สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน4/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
277,262.8 
2
213,683.8 
3
187,040.5 
4
176,621.9 
5
149,647.7 
6
138,567.5 
7
124,206.6 
8
122,860.9 
9
106,015.3 
10
92,026.9