สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน2/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
123,050.6 
2
112,083.5 
3
96,115.0 
4
87,936.6 
5
69,505.7 
6
67,159.8 
7
62,821.8 
8
61,275.8 
9
54,272.8 
10
44,760.7