สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน8/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
1
952,479.5 
2
507,078.2 
3
483,708.5 
4
467,826.0 
5
440,091.0 
6
397,220.8 
7
358,246.7 
8
335,104.9 
9
297,831.3 
10
227,223.9