สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน12/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
677,794.8 
2
657,886.9 
3
551,647.7 
4
481,489.5 
5
406,236.5 
6
361,569.0 
7
355,081.4 
8
346,269.6 
9
280,874.4 
10
257,403.0