สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน11/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
513,157.6 
2
480,084.6 
3
477,706.1 
4
411,316.3 
5
355,666.4 
6
290,707.2 
7
255,062.7 
8
247,021.8 
9
230,085.2 
10
217,184.6