สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน6/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
410,737.8 
2
328,842.7 
3
294,739.7 
4
267,723.9 
5
210,259.2 
6
209,591.6 
7
190,133.6 
8
184,383.3 
9
161,621.6 
10
140,659.4