สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน2/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
130,773.6 
2
106,758.9 
3
80,524.9 
4
76,195.7 
5
59,106.0 
6
53,689.5 
7
51,973.9 
8
45,455.4 
9
37,810.4 
10
34,775.3