สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน3/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
169,021.3 
2
156,970.1 
3
140,251.8 
4
128,004.6 
5
117,677.8 
6
95,270.9 
7
90,871.3 
8
89,254.9 
9
71,016.8 
10
67,469.4