สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน2/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
103,119.5 
2
100,908.9 
3
91,999.7 
4
90,298.9 
5
89,440.9 
6
64,994.7 
7
61,907.5 
8
57,506.1 
9
55,174.7 
10
47,185.3