สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน2/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
102,883.6 
2
99,948.4 
3
88,615.1 
4
79,595.4 
5
79,414.7 
6
59,600.3 
7
58,395.2 
8
57,896.8 
9
45,499.6 
10
43,707.3