สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน4/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
1
251,256.3 
2
205,013.8 
3
173,662.0 
4
165,920.2 
5
126,222.8 
6
119,502.6 
7
104,578.9 
8
91,733.5 
9
82,365.0 
10
76,703.1