สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน5/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
339,066.0 
2
281,967.5 
3
232,133.9 
4
212,183.9 
5
173,502.2 
6
153,983.5 
7
150,859.3 
8
133,594.2 
9
123,833.7 
10
111,787.2