สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน1/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
69,810.0 
2
63,160.7 
3
60,499.2 
4
53,484.5 
5
46,963.9 
6
39,548.0 
7
37,578.7 
8
34,018.3 
9
28,205.3 
10
27,178.7