สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน9/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
564,249.6 
2
499,227.2 
3
416,703.2 
4
373,747.8 
5
315,540.3 
6
278,854.9 
7
269,807.6 
8
257,916.8 
9
216,011.5 
10
196,038.6