สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน10/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
556,719.8 
2
534,084.1 
3
494,800.6 
4
425,013.6 
5
371,237.3 
6
327,839.4 
7
325,721.5 
8
319,539.7 
9
247,465.0 
10
211,829.6