สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน5/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
1
279,749.2 
2
268,797.0 
3
236,894.2 
4
213,591.7 
5
169,853.5 
6
162,662.2 
7
159,970.5 
8
152,260.8 
9
120,353.8 
10
107,751.7