สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน9/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
1
654,591.3 
2
498,205.4 
3
462,607.1 
4
407,103.0 
5
397,490.9 
6
327,055.8 
7
288,883.5 
8
286,726.1 
9
244,790.4 
10
218,639.8