สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน8/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
516,798.0 
2
443,973.7 
3
372,159.5 
4
335,959.3 
5
285,030.6 
6
248,249.9 
7
241,078.7 
8
220,498.5 
9
193,534.3 
10
176,767.9