สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน11/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
1
615,575.4 
2
605,890.0 
3
509,273.4 
4
447,540.5 
5
380,093.6 
6
336,511.1 
7
330,317.4 
8
326,717.6 
9
260,156.8 
10
239,144.6