สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
หมวดสินค้า ปี
   ปัจจุบัน5/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
1
292,887.4 
2
264,112.2 
3
248,846.5 
4
237,132.9 
5
192,036.8 
6
179,881.5 
7
177,696.0 
8
155,285.6 
9
146,465.7 
10
118,184.5