ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
84,742.3 
32.5 
2
  จีน
69,894.9 
26.8 
3
  สหรัฐอเมริกา
17,649.5 
6.8 
4
  เยอรมนี
14,356.1 
5.5 
5
  อินโดนีเซีย
12,824.1 
4.9 
6
  ฟิลิปปินส์
7,614.5 
2.9 
7
  ไทย
7,608.0 
2.9 
8
  มาเลเซีย
7,411.5 
2.8 
9
  อินเดีย
6,397.6 
2.5 
10
  เวียดนาม
4,226.0 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,361.7 
10.8