ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
105,779.5 
32.3 
2
  จีน
87,512.8 
26.7 
3
  สหรัฐอเมริกา
22,228.4 
6.8 
4
  เยอรมนี
18,573.6 
5.7 
5
  อินโดนีเซีย
16,286.0 
5.0 
6
  ฟิลิปปินส์
9,724.3 
3.0 
7
  ไทย
9,456.4 
2.9 
8
  มาเลเซีย
9,334.4 
2.8 
9
  อินเดีย
7,895.3 
2.4 
10
  เวียดนาม
5,336.6 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
35,712.1 
10.8