ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
125,665.3 
32.2 
2
  จีน
101,639.2 
26.0 
3
  สหรัฐอเมริกา
27,041.8 
6.9 
4
  เยอรมนี
23,203.1 
5.9 
5
  อินโดนีเซีย
19,672.1 
5.0 
6
  ฟิลิปปินส์
11,741.4 
3.0 
7
  ไทย
11,465.7 
2.9 
8
  มาเลเซีย
11,137.8 
2.9 
9
  อินเดีย
9,515.7 
2.4 
10
  เวียดนาม
6,450.5 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
42,825.0 
11.1