ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
50,605.6 
32.2 
2
  จีน
38,400.3 
24.4 
3
  เยอรมนี
10,977.9 
7.0 
4
  สหรัฐอเมริกา
9,153.5 
5.8 
5
  อินโดนีเซีย
8,396.1 
5.3 
6
  ไทย
5,139.4 
3.3 
7
  มาเลเซีย
4,677.8 
3.0 
8
  ฟิลิปปินส์
4,560.2 
2.9 
9
  อินเดีย
3,721.4 
2.4 
10
  เวียดนาม
2,944.0 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
18,639.4 
11.8