ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
131,490.3 
33.8 
2
  จีน
86,471.2 
22.2 
3
  เยอรมนี
25,355.9 
6.5 
4
  สหรัฐอเมริกา
23,677.0 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
20,793.7 
5.3 
6
  ไทย
12,505.3 
3.2 
7
  มาเลเซีย
11,883.5 
3.1 
8
  ฟิลิปปินส์
11,515.5 
3.0 
9
  อินเดีย
9,276.9 
2.4 
10
  เวียดนาม
7,313.4 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
48,964.2 
12.5