ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
120,643.5 
33.6 
2
  จีน
80,680.4 
22.4 
3
  เยอรมนี
23,069.0 
6.4 
4
  สหรัฐอเมริกา
21,759.1 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
19,276.7 
5.4 
6
  ไทย
11,525.9 
3.2 
7
  มาเลเซีย
11,028.3 
3.1 
8
  ฟิลิปปินส์
10,605.1 
2.9 
9
  อินเดีย
8,654.4 
2.4 
10
  เวียดนาม
6,801.0 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
45,453.7 
12.6