ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
95,401.0 
33.0 
2
  จีน
66,146.9 
22.9 
3
  เยอรมนี
19,211.0 
6.7 
4
  สหรัฐอเมริกา
17,748.0 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
15,789.6 
5.5 
6
  ไทย
9,245.3 
3.2 
7
  มาเลเซีย
8,849.4 
3.1 
8
  ฟิลิปปินส์
8,456.2 
2.9 
9
  อินเดีย
6,962.9 
2.4 
10
  เวียดนาม
5,542.3 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
35,530.9 
12.3