ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
85,266.8 
33.1 
2
  จีน
59,368.8 
23.0 
3
  เยอรมนี
17,126.9 
6.6 
4
  สหรัฐอเมริกา
15,618.9 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
14,128.1 
5.5 
6
  ไทย
8,290.9 
3.2 
7
  มาเลเซีย
7,724.1 
3.0 
8
  ฟิลิปปินส์
7,554.3 
2.9 
9
  อินเดีย
6,145.6 
2.4 
10
  เวียดนาม
4,948.5 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
31,707.2 
12.3