ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
71,964.6 
31.6 
2
  จีน
52,124.8 
22.9 
3
  สหรัฐอเมริกา
19,747.1 
8.7 
4
  เยอรมนี
13,558.7 
6.0 
5
  อินโดนีเซีย
8,979.1 
3.9 
6
  มาเลเซีย
8,245.6 
3.6 
7
  ไทย
6,935.9 
3.0 
8
  ฟิลิปปินส์
6,329.8 
2.8 
9
  เวียดนาม
5,403.9 
2.4 
10
  อินเดีย
5,044.7 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
29,317.5 
12.9