พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  บราซิล
64,910.2 
31.9 
2
  สหรัฐอเมริกา
24,144.3 
11.9 
3
  ออสเตรเลีย
15,450.8 
7.6 
4
  เมียนมา
13,397.9 
6.6 
5
  สิงคโปร์
10,805.0 
5.3 
6
  จีน
10,452.2 
5.1 
7
  เกาหลีใต้
8,276.5 
4.1 
8
  ญี่ปุ่น
7,709.9 
3.8 
9
  อินโดนีเซีย
6,772.1 
3.3 
10
  อินเดีย
6,572.4 
3.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
34,725.3 
17.2