แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน2/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
1,211,933.3 
100.0 
1
 จีน
296,744.7 
24.5 
2
 ญี่ปุ่น
162,602.4 
13.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
67,164.8 
5.5 
4
 มาเลเซีย
53,624.2 
4.4 
5
 ไต้หวัน
46,242.1 
3.8 
6
 สวิตเซอร์แลนด์
44,304.9 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
44,021.5 
3.6 
8
 อินโดนีเซีย
37,848.1 
3.1 
9
 สิงคโปร์
37,393.7 
3.1 
10
 เวียดนาม
32,333.1 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
389,653.8 
32.2