โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2566/2023
%
 นำเข้ารวม
6,732,833.5
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,261,500.0
18.7
 สินค้าทุน
1,577,247.4
23.4
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,676,398.1
39.8
 สินค้าอุปโภคบริโภค
754,988.4
11.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
364,669.8
5.4
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
98,029.8
1.5