โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 นำเข้ารวม
3,269,175.7
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
478,886.3
14.6
 สินค้าทุน
851,387.3
26.0
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,307,558.7
40.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
399,199.3
12.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
181,038.2
5.5
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
51,105.9
1.6