โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
7,491,254.3
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,254,316.2
16.7
 สินค้าทุน
1,918,218.6
25.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
3,032,615.7
40.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
822,576.6
11.0
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
440,931.7
5.9
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
22,595.5
0.3