โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 นำเข้ารวม
6,999,330.7
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,039,127.0
14.8
 สินค้าทุน
1,719,877.0
24.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
3,043,233.2
43.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
804,823.6
11.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
382,487.6
5.5
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
9,780.1
0.1