โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
6,873,512.1
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,054,671.0
15.3
 สินค้าทุน
1,780,045.4
25.9
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,703,326.6
39.3
 สินค้าอุปโภคบริโภค
818,458.1
11.9
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
434,568.7
6.3
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
82,442.4
1.2