โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 นำเข้ารวม
2,349,709.7
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
383,240.5
16.3
 สินค้าทุน
588,332.4
25.0
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
919,791.6
39.1
 สินค้าอุปโภคบริโภค
273,236.8
11.6
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
136,829.5
5.8
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
48,279.0
2.1