โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
1,290,875.1
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
188,992.8
14.6
 สินค้าทุน
356,444.4
27.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
509,918.3
39.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
150,232.5
11.6
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
78,381.1
6.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
6,905.9
0.5