โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 นำเข้ารวม
1,155,594.2
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
195,485.0
16.9
 สินค้าทุน
292,170.3
25.3
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
429,680.7
37.2
 สินค้าอุปโภคบริโภค
142,731.9
12.4
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
68,832.7
6.0
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
26,693.5
2.3