โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
3,229,146.4
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
541,313.6
16.8
 สินค้าทุน
805,257.7
24.9
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,241,634.6
38.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
370,238.1
11.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
195,953.1
6.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
74,749.3
2.3