โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
664,643.8
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
100,599.1
15.1
 สินค้าทุน
180,001.4
27.1
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
261,896.2
39.4
 สินค้าอุปโภคบริโภค
80,225.1
12.1
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
40,500.6
6.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
1,421.4
0.2