โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 นำเข้ารวม
4,805,888.1
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
692,973.0
14.4
 สินค้าทุน
1,278,622.2
26.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,912,554.8
39.8
 สินค้าอุปโภคบริโภค
599,661.4
12.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
259,583.5
5.4
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
62,492.5
1.3