โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
5,684,734.0
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
924,236.1
16.3
 สินค้าทุน
1,448,776.9
25.5
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,222,401.0
39.1
 สินค้าอุปโภคบริโภค
655,934.3
11.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
353,716.5
6.2
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
79,669.2
1.4