โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2559/2016
%
 นำเข้ารวม
6,904,725.0
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
868,311.2
12.6
 สินค้าทุน
1,997,270.2
28.9
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,725,824.9
39.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
836,081.9
12.1
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
464,243.7
6.7
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
12,993.2
0.2