โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 นำเข้ารวม
4,392,031.5
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
604,374.8
13.8
 สินค้าทุน
1,196,978.4
27.3
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,821,663.8
41.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
494,319.8
11.3
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
267,977.7
6.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
6,717.0
0.2