โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 นำเข้ารวม
3,106,345.1
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
439,274.6
14.1
 สินค้าทุน
855,326.5
27.5
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,266,367.6
40.8
 สินค้าอุปโภคบริโภค
359,124.4
11.6
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
182,557.7
5.9
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
3,694.3
0.1