โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 นำเข้ารวม
4,711,274.9
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
666,582.3
14.1
 สินค้าทุน
1,149,919.9
24.4
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,071,641.5
44.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
548,457.2
11.6
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
268,024.1
5.7
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
6,649.7
0.1