โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 นำเข้ารวม
5,037,378.5
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
694,706.1
13.8
 สินค้าทุน
1,371,310.9
27.2
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,084,277.6
41.4
 สินค้าอุปโภคบริโภค
565,225.3
11.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
313,608.6
6.2
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
8,250.1
0.2