โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 นำเข้ารวม
1,863,467.0
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
259,518.2
13.9
 สินค้าทุน
515,665.2
27.7
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
757,132.7
40.6
 สินค้าอุปโภคบริโภค
220,652.2
11.8
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
107,801.5
5.8
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
2,697.1
0.1