โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
3,906,418.7
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
632,479.2
16.2
 สินค้าทุน
1,023,803.4
26.2
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,567,793.8
40.1
 สินค้าอุปโภคบริโภค
437,853.4
11.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
231,662.4
5.9
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
12,826.5
0.3