โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 นำเข้ารวม
1,211,933.3
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
158,925.8
13.1
 สินค้าทุน
296,634.5
24.5
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
530,741.0
43.8
 สินค้าอุปโภคบริโภค
150,957.6
12.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
73,639.3
6.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
1,035.1
0.1