โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
2,562,336.2
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
412,273.5
16.1
 สินค้าทุน
639,565.1
25.0
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
983,743.0
38.4
 สินค้าอุปโภคบริโภค
295,641.3
11.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
158,083.7
6.2
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
73,029.6
2.9