โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2564/2021
%
 นำเข้ารวม
2,580,092.3
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
349,238.6
13.5
 สินค้าทุน
629,016.9
24.4
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,135,490.3
44.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
313,394.7
12.1
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
150,509.4
5.8
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
2,442.2
0.1