โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
6,048,329.9
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
999,225.4
16.5
 สินค้าทุน
1,547,852.3
25.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,477,220.8
41.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
651,848.4
10.8
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
352,947.1
5.8
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
19,235.9
0.3