โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2560/2017
%
 นำเข้ารวม
6,292,421.3
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
860,626.7
13.7
 สินค้าทุน
1,736,638.7
27.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,584,335.5
41.1
 สินค้าอุปโภคบริโภค
703,684.5
11.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
391,877.5
6.2
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
15,258.4
0.2