โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2563/2020
%
 นำเข้ารวม
5,920,306.6
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
799,306.5
13.5
 สินค้าทุน
1,587,927.3
26.8
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,397,478.8
40.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
741,517.3
12.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
328,470.4
5.5
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
65,606.2
1.1