โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
%
 นำเข้ารวม
7,218,869.8
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,507,433.7
20.9
 สินค้าทุน
1,571,672.4
21.8
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
3,028,386.3
42.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
746,962.9
10.3
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
274,964.8
3.8
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
89,449.8
1.2