โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
7,437,311.4
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
1,151,865.7
15.5
 สินค้าทุน
1,928,072.4
25.9
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,907,364.2
39.1
 สินค้าอุปโภคบริโภค
895,208.2
12.0
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
468,241.5
6.3
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
86,559.5
1.2