โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
2,592,174.0
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
414,480.2
16.0
 สินค้าทุน
681,329.3
26.3
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,043,801.1
40.3
 สินค้าอุปโภคบริโภค
290,141.6
11.2
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
152,508.8
5.9
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
9,913.1
0.4