โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2565/2022
%
 นำเข้ารวม
10,646,953.4
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
2,161,585.7
20.3
 สินค้าทุน
2,345,889.6
22.0
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
4,421,365.3
41.5
 สินค้าอุปโภคบริโภค
1,148,468.8
10.8
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
434,688.8
4.1
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
134,955.2
1.3