โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2561/2018
%
 นำเข้ารวม
5,379,049.5
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
882,963.0
16.4
 สินค้าทุน
1,375,901.6
25.6
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
2,205,575.6
41.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
582,376.3
10.8
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
315,499.9
5.9
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
16,733.1
0.3