โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
756,664.4
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
103,545.8
13.7
 สินค้าทุน
175,683.0
23.2
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
281,519.4
37.2
 สินค้าอุปโภคบริโภค
83,390.1
11.0
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
42,435.1
5.6
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
70,091.1
9.3