โครงสร้างสินค้าเข้า ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
รายการ
2562/2019
%
 นำเข้ารวม
5,089,258.1
100.0
 สินค้าเชื้อเพลิง
839,879.8
16.5
 สินค้าทุน
1,289,033.8
25.3
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
1,983,327.3
39.0
 สินค้าอุปโภคบริโภค
583,737.3
11.5
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
314,255.7
6.2
 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
79,023.6
1.6