ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
5,171,779.7
100.0
1
 จีน
805,718.1 
15.6 
2
 ญี่ปุ่น
625,970.4 
12.1 
3
 สหรัฐอเมริกา
435,693.7 
8.4 
4
 มาเลเซีย
262,319.7 
5.1 
5
 อินโดนีเซีย
190,507.4 
3.7 
6
 เวียดนาม
181,353.2 
3.5 
7
 ฮ่องกง
168,695.1 
3.3 
8
 ออสเตรเลีย
166,326.8 
3.2 
9
 สิงคโปร์
165,530.1 
3.2 
10
 เกาหลีใต้
146,927.5 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,022,737.7
39.1