ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
5,103,158.6
100.0
1
 จีน
790,833.3 
15.5 
2
 ญี่ปุ่น
617,692.1 
12.1 
3
 สหรัฐอเมริกา
571,669.7 
11.2 
4
 มาเลเซีย
260,326.3 
5.1 
5
 เวียดนาม
189,182.2 
3.7 
6
 อินโดนีเซีย
174,699.2 
3.4 
7
 สิงคโปร์
158,014.8 
3.1 
8
 ออสเตรเลีย
148,403.7 
2.9 
9
 เกาหลีใต้
145,842.6 
2.9 
10
 ฮ่องกง
144,976.6 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,901,518.1
37.3