ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
12,105,850.3
100.0
1
 จีน
1,904,620.9 
15.7 
2
 ญี่ปุ่น
1,434,538.1 
11.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,022,026.6 
8.4 
4
 มาเลเซีย
599,796.5 
5.0 
5
 อินโดนีเซีย
441,964.4 
3.7 
6
 เวียดนาม
439,090.0 
3.6 
7
 ออสเตรเลีย
412,737.1 
3.4 
8
 สิงคโปร์
410,299.0 
3.4 
9
 ฮ่องกง
394,942.1 
3.3 
10
 เกาหลีใต้
337,939.9 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,707,895.7
38.9