ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
%
มูลค่าการค้า
2,400,814.5
100.0
1
 จีน
442,824.6 
18.4 
2
 ญี่ปุ่น
286,909.2 
12.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
244,127.1 
10.2 
4
 มาเลเซีย
106,190.5 
4.4 
5
 เวียดนาม
92,784.8 
3.9 
6
 ออสเตรเลีย
81,793.3 
3.4 
7
 อินโดนีเซีย
75,793.0 
3.2 
8
 สิงคโปร์
69,741.3 
2.9 
9
 เกาหลีใต้
68,084.3 
2.8 
10
 อินเดีย
66,722.8 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
865,843.6
36.1