ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
14,950,892.4
100.0
1
 จีน
2,384,296.9 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
1,793,519.8 
12.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,277,646.3 
8.5 
4
 มาเลเซีย
743,653.9 
5.0 
5
 เวียดนาม
548,915.5 
3.7 
6
 อินโดนีเซีย
545,067.7 
3.6 
7
 สิงคโปร์
512,385.6 
3.4 
8
 ออสเตรเลีย
503,912.0 
3.4 
9
 ฮ่องกง
464,020.4 
3.1 
10
 เกาหลีใต้
413,615.4 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
5,763,858.9
38.6