ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
2,587,092.4
100.0
1
 จีน
416,963.4 
16.1 
2
 ญี่ปุ่น
320,175.3 
12.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
220,198.4 
8.5 
4
 มาเลเซีย
127,737.4 
4.9 
5
 อินโดนีเซีย
93,475.5 
3.6 
6
 ฮ่องกง
91,540.4 
3.5 
7
 เวียดนาม
90,597.8 
3.5 
8
 ออสเตรเลีย
80,016.8 
3.1 
9
 สิงคโปร์
77,059.7 
3.0 
10
 เกาหลีใต้
74,020.9 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
995,306.8
38.5