ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
3,846,391.7
100.0
1
 จีน
609,704.7 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
450,984.0 
11.7 
3
 สหรัฐอเมริกา
372,199.6 
9.7 
4
 มาเลเซีย
190,443.8 
5.0 
5
 อินโดนีเซีย
139,785.3 
3.6 
6
 สิงคโปร์
136,278.3 
3.5 
7
 ฮ่องกง
128,308.6 
3.3 
8
 เวียดนาม
126,222.5 
3.3 
9
 ออสเตรเลีย
120,391.0 
3.1 
10
 เกาหลีใต้
107,961.8 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,464,112.1
38.1