ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
8,966,017.5
100.0
1
 จีน
1,423,206.0 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
1,067,857.8 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
826,100.8 
9.2 
4
 มาเลเซีย
434,041.8 
4.8 
5
 สิงคโปร์
342,666.7 
3.8 
6
 อินโดนีเซีย
323,937.5 
3.6 
7
 เวียดนาม
311,410.4 
3.5 
8
 ฮ่องกง
287,931.3 
3.2 
9
 ออสเตรเลีย
281,349.1 
3.1 
10
 เกาหลีใต้
258,977.4 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,408,538.7
38.0