ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
%
มูลค่าการค้า
5,144,617.3
100.0
1
 จีน
952,416.5 
18.5 
2
 ญี่ปุ่น
611,286.7 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
524,586.5 
10.2 
4
 มาเลเซีย
234,100.0 
4.6 
5
 เวียดนาม
199,523.3 
3.9 
6
 อินโดนีเซีย
166,986.0 
3.2 
7
 ออสเตรเลีย
164,909.9 
3.2 
8
 เกาหลีใต้
155,458.1 
3.0 
9
 สิงคโปร์
149,379.5 
2.9 
10
 อินเดีย
146,296.8 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,839,674.0
35.8