ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
6,433,615.9
100.0
1
 จีน
1,008,537.9 
15.7 
2
 ญี่ปุ่น
767,446.7 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
698,576.2 
10.9 
4
 มาเลเซีย
328,737.9 
5.1 
5
 เวียดนาม
237,666.5 
3.7 
6
 อินโดนีเซีย
218,290.7 
3.4 
7
 สิงคโปร์
198,825.0 
3.1 
8
 ออสเตรเลีย
187,776.6 
2.9 
9
 เกาหลีใต้
184,517.1 
2.9 
10
 ฮ่องกง
180,520.9 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,422,720.4
37.7