ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
1,372,768.2
100.0
1
 จีน
217,215.0 
15.8 
2
 สหรัฐอเมริกา
186,748.7 
13.6 
3
 ญี่ปุ่น
158,973.7 
11.6 
4
 มาเลเซีย
73,667.5 
5.4 
5
 เวียดนาม
45,789.4 
3.3 
6
 อินโดนีเซีย
42,089.0 
3.1 
7
 ออสเตรเลีย
41,152.7 
3.0 
8
 เกาหลีใต้
39,053.1 
2.8 
9
 สิงคโปร์
36,810.8 
2.7 
10
 ไต้หวัน
35,729.9 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
495,538.4
36.1