ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
13,927,749.1
100.0
1
 จีน
2,271,137.7 
16.3 
2
 ญี่ปุ่น
1,672,166.1 
12.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,397,903.7 
10.0 
4
 มาเลเซีย
670,075.3 
4.8 
5
 เวียดนาม
505,875.1 
3.6 
6
 สิงคโปร์
477,033.8 
3.4 
7
 อินโดนีเซีย
475,107.7 
3.4 
8
 ฮ่องกง
421,627.4 
3.0 
9
 ออสเตรเลีย
412,634.7 
3.0 
10
 เกาหลีใต้
388,911.2 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
5,235,276.4
37.6