ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
1,317,155.3
100.0
1
 จีน
219,938.6 
16.7 
2
 ญี่ปุ่น
153,483.2 
11.7 
3
 สหรัฐอเมริกา
108,858.6 
8.3 
4
 มาเลเซีย
66,043.2 
5.0 
5
 เวียดนาม
50,581.6 
3.8 
6
 อินโดนีเซีย
46,223.5 
3.5 
7
 สิงคโปร์
42,257.7 
3.2 
8
 ออสเตรเลีย
39,990.9 
3.0 
9
 เกาหลีใต้
38,462.3 
2.9 
10
 ฮ่องกง
37,766.1 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
513,549.6
39.0