ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
%
มูลค่าการค้า
6,831,503.7
100.0
1
 จีน
1,214,364.9 
17.8 
2
 สหรัฐอเมริกา
802,963.0 
11.8 
3
 ญี่ปุ่น
782,976.9 
11.5 
4
 สิงคโปร์
278,009.1 
4.1 
5
 มาเลเซีย
277,043.6 
4.1 
6
 เวียดนาม
245,201.5 
3.6 
7
 อินโดนีเซีย
240,660.7 
3.5 
8
 ฮ่องกง
209,656.4 
3.1 
9
 ออสเตรเลีย
196,271.0 
2.9 
10
 เกาหลีใต้
183,336.1 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,401,020.5
35.1