ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
%
มูลค่าการค้า
4,866,845.6
100.0
1
 จีน
786,231.4 
16.2 
2
 สหรัฐอเมริกา
578,104.5 
11.9 
3
 ญี่ปุ่น
563,544.4 
11.6 
4
 สิงคโปร์
212,257.8 
4.4 
5
 มาเลเซีย
187,504.7 
3.9 
6
 อินโดนีเซีย
187,074.7 
3.8 
7
 เวียดนาม
172,120.4 
3.5 
8
 ฮ่องกง
150,871.3 
3.1 
9
 ออสเตรเลีย
133,867.4 
2.8 
10
 เกาหลีใต้
131,333.3 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,763,935.7
36.2