ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
%
มูลค่าการค้า
2,365,398.2
100.0
1
 จีน
352,557.0 
14.9 
2
 ญี่ปุ่น
271,708.7 
11.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
267,640.1 
11.3 
4
 มาเลเซีย
102,168.7 
4.3 
5
 สิงคโปร์
94,942.3 
4.0 
6
 เวียดนาม
82,609.9 
3.5 
7
 อินโดนีเซีย
79,569.2 
3.4 
8
 เกาหลีใต้
66,763.7 
2.8 
9
 ออสเตรเลีย
65,670.0 
2.8 
10
 ฮ่องกง
64,976.5 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
916,792.1
38.8