ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
11,517,442.4
100.0
1
 จีน
1,830,463.2 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
1,372,817.5 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,165,085.4 
10.1 
4
 มาเลเซีย
559,057.5 
4.9 
5
 เวียดนาม
416,923.0 
3.6 
6
 อินโดนีเซีย
389,183.0 
3.4 
7
 สิงคโปร์
386,394.5 
3.4 
8
 ออสเตรเลีย
345,953.0 
3.0 
9
 ฮ่องกง
340,909.1 
3.0 
10
 เกาหลีใต้
321,618.7 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,389,037.5
38.1