ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
12,947,281.8
100.0
1
 จีน
2,070,677.0 
16.0 
2
 ญี่ปุ่น
1,532,908.2 
11.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,178,236.0 
9.1 
4
 มาเลเซีย
624,114.0 
4.8 
5
 สิงคโปร์
471,587.4 
3.6 
6
 เวียดนาม
460,928.7 
3.6 
7
 อินโดนีเซีย
460,323.7 
3.6 
8
 ฮ่องกง
419,828.6 
3.2 
9
 ออสเตรเลีย
413,864.9 
3.2 
10
 เกาหลีใต้
363,251.7 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,951,561.6
38.2