Export this report Print this report
Go to First Page Go to Previous Page 1 / 1 Go to Next Page Go to Last Page
 
 สินค้าส่งออก 0 อันดับแรกของไทยรายประเทศ หน้าที่ 1/1  
  
 
 มูลค่า : บาท
อัตราขยายตัว (%)
สัดส่วน (%)
 
 
ชื่อสินค้า
 
  
 
 
 1  
 
รวม รายการ
 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00  
  
 
 
อื่นๆ
0 0 0 0  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00  
  
 
รวมทั้งสิ้น
 -   -   -   -   100.00 100.00 100.00 100.00  
 
 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร