ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
รวมทั้งสิ้น
สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
400000000    สินค้าแร่และเชื้อเพลิง    Export 
401000000  KGM    ดีบุก    Export 
402000000  KGM    แร่ยิบซัม    Export 
403000000  KGM    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว    Export 
404000000  KGM    ก๊าซธรรมชาติ    Export 
405000000  KGM    สังกะสี    Export 
406000000  KGM    ตะกั่ว    Export 
407000000  KGM    เฟลค์สปาร์    Export 
408000000  KGM    แบไรท์    Export 
409000000  KGM    ฟลูออร์สปาร์    Export 
410000000  KGM    สเตอวีไรต์    Export 
411000000  LTR    น้ำมันดิบ    Export 
412000000      น้ำมันสำเร็จรูป    Export 
412010000  LTR      น้ำมันเบนซิน    Export 
412020000  LTR      น้ำมันดีเซล    Export 
412030000  LTR      น้ำมันก๊าด    Export 
412040000  LTR      น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ    Export 
412050000  KGM      ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ    Export 
412060000  KGM      น้ำมันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน    Export 
413000000      สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ    Export