ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
รวมทั้งสิ้น
สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
500000000  KGM  อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)    Export