ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
200000000    สินค้าทุน    import 
201000000      สัตว์และพืชสำหรับทำพันธุ์    import 
201010000        สัตว์สำหรับทำพันธุ์    import 
201010100  C62        ม้า ลา ล่อ แพะ แกะ    import 
201010200  C62        โค กระบือ    import 
201010300  C62        สุกร    import 
201010400  C62        สัตว์ปีก    import 
201010500  KGM        เชื้อพันธุ์ของสัตว์    import 
201010600          สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ    import 
201020000        พืชสำหรับทำพันธุ์    import 
202000000  KGM    ผลิตภัณฑ์โลหะ    import 
202010000  KGM      ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก    import 
202010100  KGM        หลอดและท่อทำด้วยเหล็ก    import 
202010200  KGM        อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยเหล็ก    import 
202010300  KGM        ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยเหล็ก    import 
202020000  KGM      ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยทองแดง    import 
202020100  KGM        หลอดและท่อทำด้วยทองแดง    import 
202020200  KGM        อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยทองแดง    import 
202020300  KGM        ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยทองแดง    import 
202030000  KGM      ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202030100  KGM        หลอดและท่อทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202030200  KGM        อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยอะลูมิเน    import 
202030300  KGM        ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202040000  KGM      เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะสามัญ    import 
202040100  KGM        หลอดและท่อและอุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยโลหะสามัญ    import 
202040200  KGM        ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ    import 
203000000  KGM    ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง    import 
203010000  KGM      ท่อ ข้อต่อ สายพานทำด้วยยาง    import 
203020000  KGM      ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ    import 
204000000      เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ    import 
204010000        เครื่องจักรใช้ในการเกษตร    import 
204020000        แทรกเตอร์และส่วนประกอบ    import 
204030000        เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ    import 
204030100          เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอื่น ๆ    import 
204030200          เครื่องจักรสิ่งทอ    import 
204030300          เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว    import 
204030400          เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์    import 
204030500          เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ    import 
204030600          เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก    import 
204030700          เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ    import 
204030800          ตลับลูกปืน    import 
204030900          เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ    import 
204031000          เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปไม้ และส่วนประกอบ    import 
204031100  KGM        ฐานหุ่น แบบหล่อ    import 
204031200          เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และส่วนประกอบ    import 
204040000        เครื่องจักรกลอื่น ๆ และส่วนประกอบ    import 
205000000      เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ    import 
205010000        มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบ    import 
205020000        เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้    import 
205020100          เครื่องโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข และอุปกรณ์   import 
205020200          เครื่องโทรสารและอุปกรณ์    import 
205020300          เครื่องรับ-ส่งภาพและเสียงและอุปกรณ์   import 
205030000  KGM      อุปกรณ์ไฟ้ฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า   import 
205040000        เครื่องพักกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ   import 
205050000        เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน    import 
205060000        เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรม    import 
205070000        เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในการโทรคมนาคมและการสื่อสาร   import 
205080000        เครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบ    import 
206000000      เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
206010000        เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    import 
206020000  KGM      ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์    import 
206030000  C62      เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์    import 
207000000      เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์    import 
207010000        เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์    import 
207020000        เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยบวิทยาศาสตร์ การแพทย์    import 
207020100  KGM        ผลิตภัณฑ์เซรามิก    import 
207020200  KGM        เครื่องแก้ว    import 
207020300          อุปกรณ์สำหรับวัด ตรวจสอบ บังคับหรือควบคุม    import 
207020400          เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และกล้อง    import 
207020500          เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบอื่น ๆ    import 
208000000      กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์    import 
208010000        กล้องถ่ายรูปและส่วนประกอบ    import 
208020000        กล้องถ่ายภาพยนต์และส่วนประกอบ    import 
208030000        เครื่องฉายและส่วนประกอบ    import 
208040000        ฟิล์มและแผ่นฟิล์ม    import 
209000000      เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ    import 
209010000  C62      เครื่องบิน เครื่องร่อน    import 
209020000        ส่วนประกอบและอุปกรณ์การบินของอากาศยาน    import 
210000000      เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ    import 
210010000  C62      เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรืออื่นๆ    import 
210010100  C62        เรือโดยสาร    import 
210010200  C62        เรืออื่น ๆ    import 
210020000        แท่นเจาะและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ    import 
211000000      รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
211010000        รางรถไฟ    import 
211020000        หัวรถจักรรถไฟและส่วนประกอบ    import 
212000000      สินค้าทุนอื่น ๆ    import