ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

ค้นหา : ชื่อ(ภาษาไทย)/Comcode  
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
000000000    นำเข้ารวม    import 
100000000    สินค้าเชื้อเพลิง    import 
101000000  LTR  น้ำมันดิบ    import 
102000000  LTR  น้ำมันสำเร็จรูป    import 
102010000  LTR  น้ำมันเบนซิน    import 
102020000  LTR  น้ำมันดีเซล    import 
102030000  LTR  น้ำมันเตา    import 
102040000  LTR  น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก    import 
102050000  LTR  น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ    import 
103000000  KGM  ก๊าซธรรมชาติ    import 
103010000  KGM  ก๊าซธรรมชาติ    import 
103020000  KGM  ปิโตรเลียมก๊าซ    import 
104000000  KGM  ถ่านหิน    import 
105000000    เชื้อเพลิงอื่น ๆ    import 
200000000    สินค้าทุน    import 
201000000    สัตว์และพืชสำหรับทำพันธุ์    import 
201010000    สัตว์สำหรับทำพันธุ์    import 
201010100  C62  ม้า ลา ล่อ แพะ แกะ    import 
201010200  C62  โค กระบือ    import 
201010300  C62  สุกร    import 
201010400  C62  สัตว์ปีก    import 
201010500  KGM  เชื้อพันธุ์ของสัตว์    import 
201010600    สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ    import 
201020000    พืชสำหรับทำพันธุ์    import 
202000000  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะ    import 
202010000  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก    import 
202010100  KGM  หลอดและท่อทำด้วยเหล็ก    import 
202010200  KGM  อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยเหล็ก    import 
202010300  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยเหล็ก    import 
202020000  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยทองแดง    import 
202020100  KGM  หลอดและท่อทำด้วยทองแดง    import 
202020200  KGM  อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยทองแดง    import 
202020300  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยทองแดง    import 
202030000  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202030100  KGM  หลอดและท่อทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202030200  KGM  อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดและท่อทำด้วยอะลูมิเน    import 
202030300  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม    import 
202040000  KGM  เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะสามัญ    import 
202040100  KGM  หลอดและท่อและอุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยโลหะสามัญ    import 
202040200  KGM  ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ    import 
203000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง    import 
203010000  KGM  ท่อ ข้อต่อ สายพานทำด้วยยาง    import 
203020000  KGM  ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ    import 
204000000    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ    import 
204010000    เครื่องจักรใช้ในการเกษตร    import 
204020000    แทรกเตอร์และส่วนประกอบ    import 
204030000    เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ    import 
204030100    เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอื่น ๆ    import 
204030200    เครื่องจักรสิ่งทอ    import 
204030300    เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว    import 
204030400    เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์    import 
204030500    เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ    import 
204030600    เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก    import 
204030700    เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ    import 
204030800    ตลับลูกปืน    import 
204030900    เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ    import 
204031000    เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปไม้ และส่วนประกอบ    import 
204031100  KGM  ฐานหุ่น แบบหล่อ    import 
204031200    เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และส่วนประกอบ    import 
204040000    เครื่องจักรกลอื่น ๆ และส่วนประกอบ    import 
205000000    เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ    import 
205010000    มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบ    import 
205020000    เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้    import 
205020100    เครื่องโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข และอุปกรณ์   import 
205020200    เครื่องโทรสารและอุปกรณ์    import 
205020300    เครื่องรับ-ส่งภาพและเสียงและอุปกรณ์   import 
205030000  KGM  อุปกรณ์ไฟ้ฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า   import 
205040000    เครื่องพักกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ   import 
205050000    เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน    import 
205060000    เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรม    import 
205070000    เครื่องจักรไฟฟ้าใช้ในการโทรคมนาคมและการสื่อสาร   import 
205080000    เครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบ    import 
206000000    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
206010000    เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    import 
206020000  KGM  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์    import 
206030000  C62  เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์    import 
207000000    เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์    import 
207010000    เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์    import 
207020000    เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยบวิทยาศาสตร์ การแพทย์    import 
207020100  KGM  ผลิตภัณฑ์เซรามิก    import 
207020200  KGM  เครื่องแก้ว    import 
207020300    อุปกรณ์สำหรับวัด ตรวจสอบ บังคับหรือควบคุม    import 
207020400    เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และกล้อง    import 
207020500    เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบอื่น ๆ    import 
208000000    กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์    import 
208010000    กล้องถ่ายรูปและส่วนประกอบ    import 
208020000    กล้องถ่ายภาพยนต์และส่วนประกอบ    import 
208030000    เครื่องฉายและส่วนประกอบ    import 
208040000    ฟิล์มและแผ่นฟิล์ม    import 
209000000    เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ    import 
209010000  C62  เครื่องบิน เครื่องร่อน    import 
209020000    ส่วนประกอบและอุปกรณ์การบินของอากาศยาน    import 
210000000    เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ    import 
210010000  C62  เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรืออื่นๆ    import 
210010100  C62  เรือโดยสาร    import 
210010200  C62  เรืออื่น ๆ    import 
210020000    แท่นเจาะและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ    import 
211000000    รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
211010000    รางรถไฟ    import 
211020000    หัวรถจักรรถไฟและส่วนประกอบ    import 
212000000    สินค้าทุนอื่น ๆ    import 
300000000    สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป    import 
301000000  KGM  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป    import 
301010000  KGM  ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง    import 
301020000  KGM  ปลาแซลมอล ปลาเทราต์ ปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล    import 
301030000  KGM  กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง    import 
301040000  KGM  ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง    import 
301050000  KGM  ปูสด แช่เย็น แช่แข็ง    import 
301060000  KGM  สัตว์น้ำอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์    import 
302000000    พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช    import 
302010000  KGM  ธัญพืช    import 
302020000  KGM  แป้ง    import 
302030000  KGM  พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์    import 
302030100  KGM  เมล็ดพืชน้ำมัน    import 
302030200  KGM  ไขมันและน้ำมันพืช    import 
302030300  KGM  กากพืชน้ำมัน    import 
302040000  KGM  ยาง รวมทั้งเศษยาง    import 
302040100  KGM  ยางธรรมชาติ    import 
302040200  KGM  ยางสังเคราะห์    import 
302040300  KGM  ยางอื่น ๆ    import 
302050000  KGM  โกโก้    import 
302060000  KGM  สารหอมระเหยสกัดจากพืช    import 
302070000  KGM  ใบยาสูบ    import 
302080000  KGM  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ    import 
303000000  KGM  สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์    import 
303010000  KGM  ไขมันและน้ำมันจากสัตว์    import 
303020000  KGM  หนังดิบและหนังฟอก    import 
303030000  KGM  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากสัตว์    import 
304000000  KGM  เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ    import 
304010000  KGM  เยื่อกระดาษ    import 
304020000  KGM  เศษกระดาษ    import 
305000000  KGM  กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ    import 
305010000  KGM  กระดาษหนังสือพิมพ์    import 
305020000  KGM  กระดาษพิมพ์เขียน    import 
305030000  KGM  กระดาษคราฟท์    import 
305040000  KGM  กระดาษและกระดาษแข็ง    import 
305050000  KGM  กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ    import 
306000000    ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์    import 
306010000    ไม้ซุง    import 
306020000  MTQ  ไม้แปรรูป    import 
306030000    ไม้อัดและไม้วีเนียร์    import 
306040000    ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ    import 
307000000  KGM  ด้ายและเส้นใย    import 
307010000  KGM  เส้นใยใช้ในการทอ    import 
307020000  KGM  ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก    import 
307030000  KGM  วัตถุทออื่น ๆ    import 
308000000  KGM  ผ้าผืน    import 
308010000  KGM  ผ้าทอด้วยไหม    import 
308020000  KGM  ผ้าทอด้วยขนสัตว์    import 
308030000  KGM  ผ้าทอด้วยด้ายฝ้าย    import 
308040000  KGM  ผ้าทอด้วยใยสังเคราะห์และใยเทียม    import 
308050000  KGM  ผ้าทออื่น ๆ    import 
309000000  KGM  เคมีภัณฑ์    import 
309010000  KGM  เคมีภัณฑ์อนินทรีย์    import 
309020000  KGM  เคมีภัณฑ์อินทรีย์    import 
309030000  KGM  สีทา วาร์นิชและวัตถุแต่งสี    import 
309030100  KGM  สีทา และวาร์นิช    import 
309030200  KGM  วัตถุแต่งสี    import 
309040000  KGM  เม็ดพลาสติก    import 
309050000  KGM  สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์น๊อค    import 
309060000  KGM  สารแอลบูมินอยด์และกาว    import 
309070000  KGM  สารปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่นหรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา    import 
309080000  KGM  สิ่งปรุงแต่งปรับสภาพผิว    import 
309090000  KGM  เคมีภัณฑ์อื่น ๆ    import 
310000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก    import 
310010000  KGM  ท่อหรือหลอด    import 
310020000  KGM  แผ่นฟิล์ม ฟอยด์    import 
310030000  KGM  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำจากพลาสติก    import 
311000000    เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ    import 
311010000  CTM  เพชร    import 
311020000    พลอย    import 
311030000  KGM  อัญมณีสังเคราะห์    import 
311040000  KGM  ไข่มุก    import 
311050000  KGM  ทองคำ    import 
311060000  KGM  เงิน    import 
311070000  KGM  แพลทินัม    import 
311080000    โลหะมีค่า และโลหะอื่น ๆ    import 
312000000  KGM  แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่    import 
312010000  KGM  หินอ่อนและหินแกรนิต    import 
312020000  KGM  เคโอลินและดินอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม    import 
312030000  KGM  แอสเบสทอส    import 
312040000  KGM  ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ    import 
313000000    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์    import 
313010000  KGM  เหล็ก    import 
313010100  KGM  เหล็กแผ่น    import 
313010200  KGM  เหล็กท่อน เหล็กเส้น    import 
313010300  KGM  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำด้วยเหล็ก    import 
313020000    เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม    import 
313020100    เหล็กแผ่น    import 
313020200  KGM  เหล็กท่อน เหล็กเส้น    import 
313020300  KGM  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆทำด้วยเหล็กกล้า    import 
313030000  KGM  ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ    import 
313040000  KGM  เหล็กแผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ    import 
314000000  KGM  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์    import 
314010000  KGM  ทองแดงและผลิตภัณฑ์    import 
314010100  KGM  ทองแดง    import 
314010200  KGM  ผลิตภัณฑ์ทำจากทองแดง    import 
314010300  KGM  เศษของทองแดง    import 
314020000  KGM  อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์    import 
314020100  KGM  อะลูมิเนียม    import 
314020200  KGM  ผลิตภัณฑ์ทำจากอะลูมิเนียม    import 
314020300  KGM  เศษของอะลูมิเนียม    import 
314030000  KGM  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    import 
314030100  KGM  ดีบุกและผลิตภัณฑ์    import 
314030200  KGM  สังกะสีและผลิตภัณฑ์    import 
314030300  KGM  ไนโอเบียม แทนทาลัม    import 
314030400  KGM  สินแร่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    import 
315000000    หลอดภาพโทรทัศน์และส่วนประกอบ    import 
316000000  KGM  วัสดุทำจากยาง    import 
316010000  KGM  กระเบื้องปูพื้นและปิดผนัง    import 
316020000  KGM  ผลิตภัณฑ์ยางวัลแคไนซ์    import 
317000000  KGM  กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์    import 
317010000  KGM  กระเปาะแก้วสำหรับหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์    import 
317020000  KGM  ใยแก้วและของทำด้วยใยแก้ว    import 
317030000  KGM  กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    import 
318000000  KGM  ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์    import 
318010000  KGM  ปุ๋ย    import 
318020000  KGM  ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์    import 
319000000    ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนต์และเคมีปรุงแต่งใช้ในการถ่ายรูป    import 
319010000    ฟิล์มถ่ายรูป และถ่ายภาพยนต์    import 
319020000  KGM  เคมีปรุงแต่งใช้ในการถ่ายรูป    import 
320000000  KGM  ปูนซิเมนต์    import 
321000000  KGM  ซีเมนต์ แอสเบสทอส เมกา และผลิตภัณฑ์    import 
322000000    ผลิตภัณฑ์เซรามิก    import 
323000000  KGM  ลวดและสายเคเบิล    import 
323010000  KGM  ลวดและสายเคเบิล ที่หุ้มฉนวน    import 
323020000  KGM  ลวดและสายเคเบิล ที่ไม่หุ้มฉนวน    import 
324000000    อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    import 
324010000    วงจรพิมพ์    import 
324020000    ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ    import 
324030000    แผงวงจรไฟฟ้า    import 
324040000  C62  สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง    import 
324050000    แบตเตอรี เซลส์ปฐมภูมิและส่วนประกอบ   import 
325000000  KGM  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ    import 
400000000    สินค้าอุปโภคบริโภค    import 
401000000    สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์    import 
401010000  C62  โค กระบือ สุกร แพะ แกะ    import 
401020000  C62  สัตว์ปีก    import 
401030000    สัตว์น้ำ    import 
401040000    สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ    import 
402000000  KGM  นมและผลิตภัณฑ์นม    import 
402010000  KGM  นมและครีมใช้เลี้ยงทารก    import 
402020000  KGM  นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันไม่เกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402030000  KGM  นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402040000  KGM  นมและครีมผงเม็ด (ไม่หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402050000  KGM  เนยและเนยแข็ง    import 
402060000  KGM  ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ    import 
403000000  KGM  อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก    import 
404000000  KGM  ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง    import 
404010000  KGM  ข้าว    import 
404020000  KGM  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง    import 
405000000  KGM  ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้    import 
405010000  KGM  ผักและของปรุงแต่งจากผัก    import 
405020000  KGM  ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้    import 
405020100  KGM  แอปเปิ้ลและแพร์สด    import 
405020200  KGM  องุ่นสด    import 
405020300  KGM  ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง    import 
405020400  KGM  ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้    import 
405030000  KGM  น้ำผักและน้ำผลไม้    import 
406000000  KGM  เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค    import 
406010000  KGM  สัตว์น้ำ    import 
406020000  KGM  เนื้อสัตว์อื่น ๆ และส่วนอื่นของสัตว์    import 
407000000  KGM  กาแฟ ชา เครื่องเทศ    import 
408000000    เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา    import 
408010000  LTR  เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์    import 
408020000    เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์    import 
409000000  KGM  ขนมหวานและช็อกโกแลต    import 
410000000    ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ    import 
411000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ    import 
412000000  KGM  สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง    import 
412010000  KGM  สบู่และผงซักฟอก    import 
412020000  KGM  เครื่องสำอาง    import 
413000000    เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ    import 
413010000    เสื้อผ้าสำเร็จรูป    import 
413010100  C62  สูท    import 
413010101  C62  สูทบุรุษและเด็กชาย    import 
413010102  C62  สูทสตรีและเด็กหญิง    import 
413010200  C62  เชิ้ต/เบลาส์    import 
413010201  C62  เชิ้ต/เบลาส์บุรุษและเด็กชาย    import 
413010202  C62  เชิ้ต/เบลาส์สตรีและเด็กหญิง    import 
413010300  C62  แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์    import 
413010301  C62  แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010302  C62  แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010400  C62  กางเกง กระโปรงและเครื่องแต่งตัว    import 
413010401  C62  กางเกง และเครื่องแต่งตัวของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010402  C62  กระโปรงและเครื่องแต่งตัวของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010500    ชุดชั้นในและเสื้อคลุม    import 
413010501    ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010502    ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010600    เสื้อผ้าอื่น ๆ    import 
413010601  C62  ชุดนอนของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010602  C62  ชุดนอนของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010603    เสื้อผ้าอื่น ๆ    import 
413020000    รองเท้า    import 
413020100  PR   รองเท้ากีฬา    import 
413020200  PR   รองเท้าหนัง    import 
413020300  PR   รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก    import 
413020400    รองเท้าอื่น ๆ    import 
413030000    ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ    import 
414000000    ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม    import 
414010000    ยารักษาโรค    import 
414020000  KGM  วิตามิน    import 
414030000  KGM  ฮอร์โมน    import 
414040000    ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ    import 
415000000    เลนซ์ แว่นตาและส่วนประกอบ    import 
415010000  C62  คอนแทกเลนซ์และเลนส์    import 
415020000  C62  แว่นตา    import 
415030000    กรอบและโครงสำหรับแว่นตา    import 
416000000    เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด    import 
416010000  KGM  อุปกรณ์สำหรับช่างตัดเสื้อ    import 
416020000    เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร    import 
416030000    กระเป๋า    import 
416030100  C62  กระเป๋าเดินทาง    import 
416030200  C62  กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ    import 
416040000    เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    import 
416040100    น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์    import 
416040200    กุญแจและของมีคม    import 
416040300    เครื่องแต่งกายและของใช้อื่น ๆ    import 
416040400    ของใช้ในบ้านเรือน    import 
416040500    เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    import 
417000000    กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
417010000  C62  กล้องถ่ายรูป    import 
417020000    อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
418000000    เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน    import 
418010000  KGM  เครื่องสุขภัณฑ์    import 
418020000    เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ    import 
419000000  KGM  ผลิตภัณฑ์กระดาษ    import 
419010000  KGM  บรรจุภัณฑ์กระดาษ    import 
419020000  KGM  กระดาษชำระ    import 
419030000  KGM  ผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ    import 
420000000    สิ่งพิมพ์    import 
421000000    วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน    import 
421010000  KGM  เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน    import 
421020000    วัสดุสำนักงาน    import 
422000000    เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม    import 
422010000    เครื่องดนตรี    import 
422020000    ของเล่น    import 
422030000    เครื่องเล่นกีฬา    import 
422040000    เครื่องเล่นเกม    import 
422050000    เครื่องเล่นในสวนสนุก    import 
423000000    เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน    import 
423010000    เครื่องปรับอากาศ    import 
423020000    เครื่องทำน้ำร้อน    import 
423030000    ไมโครโฟน    import 
423040000    เครื่องวีดีโอ    import 
423050000    เครื่องซักผ้า    import 
423060000    เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์    import 
423070000    ตู้เย็นและตู้แช่    import 
423080000    เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ    import 
424000000    เครื่องประดับอัญมณี    import 
424010000    เครื่องประดับอัญมณีแท้    import 
424020000  KGM  เครื่องประดับอัญมณีเทียม    import 
425000000    นาฬิกาและส่วนประกอบ    import 
425010000  C62  นาฬิกาข้อมือ    import 
425020000  C62  นาฬิกาชนิดคล็อก    import 
425030000    อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ    import 
426000000    สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ    import 
500000000  C62  ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง    import 
501000000    รถยนต์นั่ง    import 
501010000    รถยนต์นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
501020000    รถยนต์นั่งประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502000000    รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502010000    รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502010100    รถยนต์โดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
502010200    รถยนต์โดยสารประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502010300    รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
502010400    รถบรรทุกโดยสารประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502010500    แท็กซี่มิเตอร์   import 
502020000    รถบรรทุกคนไข้    import 
503000000    ยานพาหนะอื่น ๆ    import 
503010000    ยานพาหนะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
503020000    ยานพาหนะอื่นๆ ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
503030000    ยานพาหนะอื่นๆ (ไมสามารถระบุประเภทได้)   import 
504000000    ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์   import 
504010000    ยางรถยนต์    import 
504020000    ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง    import 
504030000    ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่น    import 
505000000    รถจักรยานยนต์    import 
505010000    รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเคลื่อนยนต์สันดาปภายใน   import 
505020000    รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า   import 
506000000    รถจักรยาน    import 
507000000    ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน    import 
600000000    อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ    import 
601000000    ยุทธปัจจัย    import 
601010000    อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ    import 
601020000  C62  รถถัง    import 
601030000  C62  ยุทธปัจจัยอื่น ๆ    import 
602000000  KGM  ธุรกรรมพิเศษ    import 
603000000  KGM  อื่น ๆ    import 
603010000  KGM  ของเสีย   import 
603020000  KGM  อื่น ๆ   import