ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
01     สัตว์มีชีวิต  Export   Import 
0101     ม้า ลาและล่อ มีชีวิต  Export   Import 
  01011000 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  010190 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01019030 000/C62           ม้า  Export   Import 
  01019090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0102     สัตว์จําพวกโคกระบือ มีชีวิต  Export   Import 
  010210 /C62     - สําหรับทําพันธุ์  Export   Import 
  01021000 001/C62           โคผู้และโคเมีย  Export   Import 
  01021000 002/C62           กระบือ  Export   Import 
  010290 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01029010 000/C62           โคตัวผู้  Export   Import 
  01029020 000/C62           กระบือ  Export   Import 
  01029090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0103     สุกรมีชีวิต  Export   Import 
  01031000 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01039100 000/C62           น้ำหนักน้อยกว่า50กิโลกรัม  Export   Import 
  01039200 000/C62           น้ำหนักตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
0104     แกะและแพะ มีชีวิต  Export   Import 
  010410 /C62     แกะ  Export   Import 
  01041010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01041090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010420 /C62     แพะ  Export   Import 
  01042010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01042090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0105     สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่านไก่งวง และไก่ต๊อก  Export   Import 
        น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม    
  010511 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  01051110 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010512 /C62     ไก่งวง  Export   Import 
  01051210 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010519 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01051910 000/C62           ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051930 000/C62           ลูกห่านสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  01051990 001/C62           เป็ด  Export   Import 
  01051990 002/C62           ห่าน  Export   Import 
  01051990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  010594 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  01059410 000/C62           สำหรับทำพันธุ์นอกจากไก่ชน  Export   Import 
  01059420 000/C62           ไก่ชนน้ำหนักไม่เกิน2,000กรัม  Export   Import 
  01059430 000/C62           ไก่ชนน้ำหนักเกิน2,000กรัม  Export   Import 
  01059490 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010599 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01059910 000/C62           เป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059920 000/C62           เป็ดอื่นๆ  Export   Import 
  01059930 000/C62           ห่านไก่งวงและไก่ต๊อกสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059940 000/C62           ห่านไก่งวงและไก่ต๊อกอื่นๆ  Export   Import 
0106     สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ  Export   Import 
  01061100 000/C62           ไพรเมต  Export   Import 
  010612 /C62           - - ปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)    
  01061200 000/C62           ปลาวาฬปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย)แมนาทีและพะยูน(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)  Export   Import 
  010619 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  01061900 001/C62           สุนัข  Export   Import 
  01061900 002/C62           แมว  Export   Import 
  01061900 003/C62           กวาง  Export   Import 
  01061900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010620 /C62     - สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จําพวกเต่า)  Export   Import 
  01062000 001/C62           งู  Export   Import 
  01062000 002/C62           เต่าและตะพาบน้ำ  Export   Import 
  01062000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  01063100 000/C62           นกล่าเหยื่อ  Export   Import 
  01063200 000/C62           นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด(รวมถึงนกจำพวกนกแก้วนกแขกเต้านกมาคอว์และนกกระตั้ว)  Export   Import 
  010639 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  01063900 001/C62           นกกระจอกเทศ  Export   Import 
  01063900 002/C62           นกกระทา  Export   Import 
  01063900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010690 /C62     - อื่น ๆ  Export   Import 
  01069000 001/C62           กบ  Export   Import 
  01069000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import