ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
05     ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  05010000 000/KGM           ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำจะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตามรวมทั้งเศษผมคน  Export   Import 
0502     ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทําแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว  Export   Import 
  05021000 000/KGM           ขนหมูและเศษขนหมู  Export   Import 
  05029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05040000 000/KGM           ไส้ถุงกระเพาะ(แบลดเดอร์)และกระเพาะอาหารของสัตว์(นอกจากของปลา)ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้นสดแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งใส่เกลือแช่น้ำเกลือแห้งหรือรมควัน  Export   Import 
  0505 /KGM           หนังและส่วนอื่นของสัตว์ป?ก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ขนแข็งและ ส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทํามากไปกว่าทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือทําไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง    
  050510 /KGM     ขนแข็งชนิดที่ใช้สําหรับยัดไส้ และขนอ่อน  Export   Import 
  05051010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05051090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  050590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05059010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0506     กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทํา เอาไขมันออก จัดทําอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรดหรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  05061000 000/KGM           ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก(ออสเซอิน)และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด  Export   Import 
  05069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0507     เขี้ยวงา กระดองสัตว์จําพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแร์ เขา กีบเล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทําหรือจัดทําอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  050710 /KGM     เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071010 000/KGM           นอแรดรวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  050790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05079010 /KGM         เขากีบเล็บกงเล็บและจะงอยปาก  Export   Import 
  05079010 001/KGM           เขากวาง  Export   Import 
  05079010 002/KGM           เขากวางอ่อน  Export   Import 
  05079010 003/KGM           เขาโคเขากระบือ  Export   Import 
  05079010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05079020 000/KGM           กระดองสัตว์จำพวกเต่า  Export   Import 
  05079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0508     หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดัง  Export   Import 
  050800 /KGM     หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ (เช่น เปลือกหอยมุก เป็นต้น) ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นร  Export   Import 
  05080010 000/KGM           หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  05080020 /KGM         เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม  Export   Import 
  05080020 001/KGM           เปลือกหอยมุก  Export   Import 
  05080020 002/KGM           เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์มอื่นๆและลิ้นทะเล  Export   Import 
  05080020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05080090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  05080090 001/KGM           ผงและเศษ  Export   Import 
  05080090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0510     อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็คและชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์ จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่แข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  051000 /KGM     อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ดและชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์ รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่แข็งหรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  05100010 000/KGM           แมลงวันสเปน  Export   Import 
  05100020 000/KGM           ชะมดเชียง  Export   Import 
  05100090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0511     ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิตและไม่เหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  05111000 000/KGM           เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
  051191 /KGM     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียโมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต  Export   Import 
  05119110 000/KGM           สัตว์ในตอนที่3ที่ไม่มีชีวิต  Export   Import 
  05119120 000/KGM           ไข่ปลา  Export   Import 
  05119130 000/KGM           ไข่ไรน้ำ  Export   Import 
  05119140 000/KGM           กระเพาะปลา  Export   Import 
  05119190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  051199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05119911 000/KGM           ของสุกรแกะหรือแพะ  Export   Import 
  05119919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05119920 000/KGM           ไข่ตัวไหม  Export   Import 
  05119990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import