ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
10     ธัญพืช  Export   Import 
1001     ข้าวสาลีและเมสลิน  Export   Import 
  10011000 000/KGM           ข้าวสาลีดูรัม  Export   Import 
  100190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  10019011 000/KGM           เมสลิน  Export   Import 
  10019019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  10019091 000/KGM           เมสลิน  Export   Import 
  10019099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1002     ข้าวไรย์  Export   Import 
  10020000 000/KGM           ข้าวไรย์  Export   Import 
1003     ข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
  10030000 000/KGM           ข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
1004     ข้าวโอ๊ต  Export   Import 
  10040000 000/KGM           ข้าวโอ๊ต  Export   Import 
1005     ข้าวโพด  Export   Import 
  10051000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  100590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  10059010 000/KGM           เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว(ป๊อบคอร์น)  Export   Import 
  10059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10059090 001/KGM           เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  10059090 002/KGM           เหมาะสำหรับทำอาหารสัตว์  Export   Import 
  10059090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1006     ข้าว  Export   Import 
  100610 /KGM     - ข้าวเปลือก  Export   Import 
  10061000 001/KGM           ข้าวเปลือกเจ้า  Export   Import 
  10061000 002/KGM           ข้าวเปลือกเหนียว  Export   Import 
  100620 /KGM     ข้าวกล้อง  Export   Import 
  10062010 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10062010 001/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น1  Export   Import 
  10062010 002/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น2  Export   Import 
  10062010 003/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น3  Export   Import 
  10062010 004/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย5%  Export   Import 
  10062010 005/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย10%  Export   Import 
  10062010 006/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย15%  Export   Import 
  10062010 007/KGM           HUSKED RICE (CARGO RICE) OF THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE15% PRIME QUALITY  Export   Import 
  10062010 008/KGM           HUSKED RICE (CARGO RICE) OF THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE15% SUPERB QUALITY  Export   Import 
  10062010 101/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 1  Export   Import 
  10062010 102/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 2  Export   Import 
  10062010 103/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 3  Export   Import 
  10062010 104/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5%  Export   Import 
  10062010 105/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10%  Export   Import 
  10062010 106/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15%  Export   Import 
  10062010 130/KGM           ข้าวกล้อง 20%  Export   Import 
  10062010 131/KGM           ข้าวกล้อง 25%  Export   Import 
  10062010 132/KGM           ข้าวกล้อง 35%  Export   Import 
  10062010 133/KGM           ข้าวกล้องนึ่ง  Export   Import 
  10062010 200/KGM           ข้าวกล้องอื่นๆ (นอกจากข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ( ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3) 5% 10% 15% ข้าวกล้อง 100% 5% 10% 15% 20% 25% 35% และข้าวกล้องนึ่ง  Export   Import 
  10062090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10062090 001/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี100%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 002/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี100%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 003/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี5%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 004/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี5%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 005/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี10%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 006/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี10%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 007/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี15%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 008/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี15%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 101/KGM           ข้าวกล้องอื่น100%  Export   Import 
  10062090 102/KGM           ข้าวกล้องอื่น5%  Export   Import 
  10062090 103/KGM           ข้าวกล้องอื่น10%  Export   Import 
  10062090 104/KGM           ข้าวกล้องอื่น15%  Export   Import 
  10062090 105/KGM           ข้าวกล้อง20%  Export   Import 
  10062090 106/KGM           ข้าวกล้อง25%  Export   Import 
  10062090 107/KGM           ข้าวกล้อง35%  Export   Import 
  10062090 108/KGM           ข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  10062090 200/KGM           ข้าวกล้องมิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  100630 /KGM     ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
            ข้าวหอม    
            ข้าวหอม    
  10063015 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10063015 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น1  Export   Import 
  10063015 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น2  Export   Import 
  10063015 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น3  Export   Import 
  10063015 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย5%  Export   Import 
  10063015 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย10%  Export   Import 
  10063015 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย15%  Export   Import 
  10063019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10063019 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี100%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี100%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี5%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี5%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี10%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี10%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 007/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี15%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 008/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี15%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 113/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น1  Export   Import 
  10063019 114/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น2  Export   Import 
  10063019 115/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น3  Export   Import 
  10063019 116/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น5%  Export   Import 
  10063019 117/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น10%  Export   Import 
  10063019 118/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น15%  Export   Import 
  10063019 119/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น100%  Export   Import 
  10063019 120/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น5%  Export   Import 
  10063019 121/KGM           ข้าวเจ้าขาว20%  Export   Import 
  10063019 122/KGM           ข้าวเจ้าขาว25%  Export   Import 
  10063019 123/KGM           ข้าวเจ้าขาว30%  Export   Import 
  10063019 124/KGM           ข้าวเจ้าขาว35%  Export   Import 
  10063019 125/KGM           ข้าวเจ้าขาว40%  Export   Import 
  10063019 126/KGM           ข้าวเจ้าขาว45%  Export   Import 
  10063019 127/KGM           ข้าวเจ้าขาวชนิดที่เคลือบวิตามิน  Export   Import 
  10063019 128/KGM           ข้าวเจ้าที่สีมาบ้างหรือสีทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063020 000/KGM           ข้าวนึ่ง  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063030 /KGM         ข้าวเหนียว  Export   Import 
  10063030 301/KGM           ข้าวเหนียว100%  Export   Import 
  10063030 302/KGM           ข้าวเหนียว5%  Export   Import 
  10063030 303/KGM           ข้าวเหนียว10%  Export   Import 
  10063030 304/KGM           ข้าวเหนียว15%  Export   Import 
  10063030 305/KGM           ข้าวเหนียว20%  Export   Import 
  10063030 306/KGM           ข้าวเหนียว25%  Export   Import 
  10063030 307/KGM           ข้าวเหนียว30%  Export   Import 
  10063030 308/KGM           ข้าวเหนียว35%  Export   Import 
  10063030 309/KGM           ข้าวเหนียวที่สีมาบ้างหรือสีทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10063090 001/KGM           ข้าวเสบียงเรือ  Export   Import 
  10063090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  100640 /KGM     - ปลายข้าว  Export   Import 
  10064000 001/KGM           ปลายข้าวกล้อง  Export   Import 
  10064000 002/KGM           ปลายข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  10064000 003/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิเอ1เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064000 004/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่นเอ1เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064000 005/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิเอ1เลิศ  Export   Import 
  10064000 006/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่นเอ1เลิศ  Export   Import 
  10064000 007/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวเอ1พิเศษ  Export   Import 
  10064000 008/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวเอ1ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 009/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1เลิศ  Export   Import 
  10064000 010/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศพิเศษชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064000 011/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศพิเศษชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064000 012/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064000 013/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064000 014/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1พิเศษ  Export   Import 
  10064000 015/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 016/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี3พิเศษ  Export   Import 
  10064000 017/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี3ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 018/KGM           ปลายข้าวนึ่ง  Export   Import 
  10064000 019/KGM           ปลายข้าวเจ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10064000 029/KGM           ปลายข้าวเหนียวที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
1007     ข้าวซอร์กัม  Export   Import 
  10070000 000/KGM           ข้าวซอร์กัม  Export   Import 
  1008 /KGM           บักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ    
  10081000 000/KGM           บักก์วีต  Export   Import 
  100820 /KGM           - ข้าวฟ่างนกเขา    
  10082000 000/KGM           ข้าวฟ่างนกเขา  Export   Import 
  10083000 000/KGM           ข้าวนก  Export   Import 
  100890 /KGM     - เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  10089000 001/KGM           ลูกเดือยทั้งเปลือก  Export   Import 
  10089000 002/KGM           ลูกเดือยเอาเปลือกออก  Export   Import 
  10089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import