ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
11     ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี  Export   Import 
1101     แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  110100 /KGM     แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  11010010 000/KGM           แป้งข้าวสาลี  Export   Import 
  11010020 000/KGM           แป้งเมสลิน  Export   Import 
  1102 /KGM           แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป?งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน    
  110210 /KGM           - แป้งข้าวไรย์    
  11021000 000/KGM           แป้งข้าวไรย์  Export   Import 
  110220 /KGM           - แป้งข้าวโพด    
  11022000 000/KGM           แป้งข้าวโพด  Export   Import 
  110290 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  11029000 001/KGM           แป้งข้าวเจ้า  Export   Import 
  11029000 002/KGM           แป้งข้าวเหนียว  Export   Import 
  11029000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1103 /KGM           เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช    
  11031 /KGM           เมล็ดหักและแป้งหยาบ    
  110311 /KGM     ของข้าวสาลี  Export   Import 
  11031120 000/KGM           ข้าวสาลีดูรัมหรือข้าวสาลีแข็งเซโมลินา  Export   Import 
  11031190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11031300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110319 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11031910 000/KGM           ของเมสลิน  Export   Import 
  11031920 000/KGM           ของข้าว  Export   Import 
  11031990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11032000 000/KGM           เพลเลต  Export   Import 
1104     เมล็ดธัญพืชที่จัดทําโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทําให้แบน ทําเป็นเกล็ด ทําเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภทที่ 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทําให้แบน ทําเป็นเกล็ด หรือบด  Export   Import 
  11041200 000/KGM           ของข้าวโอต  Export   Import 
  110419 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11041910 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  11041990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11042200 000/KGM           ของข้าวโอต  Export   Import 
  11042300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110429 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11042920 000/KGM           ของข้าวบาร์เล่ย์  Export   Import 
  11042990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11043000 000/KGM           เยิร์มของธัญพืชทั้งอันหรือที่ทำให้แบนทำเป็นเกล็ด  Export   Import 
  1105 /KGM           แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ที่ทําจากมันฝรั่ง    
  110510 /KGM           - แป้ง แป้งหยาบ และผง    
  11051000 000/KGM           แป้งแป้งหยาบและผง  Export   Import 
  11052000 000/KGM           เกล็ดเม็ดและเพลเลต  Export   Import 
  1106 /KGM           แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่ว ที่แห้งตามประเภทที่ 07.13 ทําจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 หรือทําจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8    
  110610 /KGM     - ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภทที่ 07.13  Export   Import 
  11061000 001/KGM           แป้งถั่วเขียว  Export   Import 
  11061000 002/KGM           แป้งถั่วทอง  Export   Import 
  11061000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  110620 /KGM     ที่ทําจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่  Export   Import 
  11062010 000/KGM           ที่ทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
  11062021 000/KGM           แป้งหยาบ  Export   Import 
  11062029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11062090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11063000 000/KGM           ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่8  Export   Import 
1107     มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  11071000 000/KGM           ไม่ได้คั่ว  Export   Import 
  11072000 000/KGM           คั่วแล้ว  Export   Import 
1108     สตาร์ช และอินูลิน  Export   Import 
  11081100 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวสาลี  Export   Import 
  11081200 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวโพด  Export   Import 
  11081300 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง  Export   Import 
  11081400 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
  110819 /KGM     สตาร์ชอื่น ๆ  Export   Import 
  11081910 000/KGM           สาคู  Export   Import 
  11081990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  11081990 001/KGM           สตาร์ชจากข้าวเจ้า  Export   Import 
  11081990 002/KGM           สตาร์ชจากข้าวเหนียว  Export   Import 
  11081990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11082000 000/KGM           อินูลิน  Export   Import 
  11090000 000/KGM           กลูเทนจากข้าวสาลีจะแห้งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import