ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
15     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
  1501 /KGM           000/KGM ไขมันหมู (รวมถึง น้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลนอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 หรือ 15.03    
  15010000 000/KGM           ไขมันหมู(รวมถึงน้ำมันหมู(ลาร์ด))และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงนอกจากไขมันตามประเภทที่02.09หรือ15.03  Export   Import 
  15010000 001/KGM           ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่บริโภคได้ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 (มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่ได้เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น) หรือประเภท 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ ท  Export   Import 
  15010000 090/KGM           ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่บริโภคไม่ได้ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 (มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่ได้เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น) หรือประเภท 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว  Export   Import 
1502     ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตัว หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น)  Export   Import 
  150200 /KGM     ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตัว หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น)  Export   Import 
  15020011 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15020019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15020091 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15020099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1503     ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยส์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัวหรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น ๆ  Export   Import 
  150300 /KGM     ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยส์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัวหรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น ๆ  Export   Import 
  15030010 000/KGM           ไขมัน(สเตียริน)ของน้ำมันหมู(ลาร์ด)หรือโอลีโอสเตียริน  Export   Import 
  15030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1504     ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจําพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150410 /KGM     น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15041010 000/KGM           ที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  15041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150420 /KGM     ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าวนอกจากน้ำมันตับปลา  Export   Import 
  15042010 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150430 /KGM     ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจําพวกเลี้ยงลูกด้วยนมและแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15043010 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15043090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1505     ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)  Export   Import 
  150500 /KGM     ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลีน)  Export   Import 
  15050010 000/KGM           ลาโนลิน  Export   Import 
  15050090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15060000 000/KGM           ไขมันและน้ำมันอื่นๆที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าวจะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
1507     น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15071000 000/KGM           น้ำมันดิบจะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  150790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15079010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15079020 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1508     น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15081000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  150890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15089011 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089021 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089091 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1509     น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอกจะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150910 /KGM     น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)  Export   Import 
  15091010 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15091090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15099011 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15099021 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15099091 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1510     น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือเศษของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือเศษของน้ำมันตามประเภทที่ 15.09 (น้ำมันมะกอกและเศษของน้ำมันมะกอก)  Export   Import 
  151000 /KGM     น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือเศษของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันมะกอกและเศษของน้ำมันมะกอก  Export   Import 
  15100010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15100091 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15100092 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15100099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1511     น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15111000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15119010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์ที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1512     น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคําฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคําฝอยและแฟรกชัน ของน้ำมันดังกล่าว    
  15121100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15121910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดดอกทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอยที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15121920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15121990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15121990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15121990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15122100 000/KGM           น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  151229 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15122910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดฝ้ายที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15122920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15122990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15122990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15122990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1513     น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว    
  15131100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15131910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15131920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15131990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15131990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151321 /KGM     น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ ที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15132100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151329 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15132911 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15132921 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15132991 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1514     น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ําและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15141100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15141910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15141920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15141990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  151491 /KGM     น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15149110 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15149190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15149910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15149920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15149991 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15149999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1515     ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันลินสีด และแฟรกชันของน้ำมันลินสีด    
  15151100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15151900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15152100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15152911 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15152919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15152991 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15152999 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15152999 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15152999 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151530 /KGM     น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง  Export   Import 
  15153010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15153090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15153090 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15153090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151550 /KGM     น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา  Export   Import 
  15155010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15155020 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันงาที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15155090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15155090 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15155090 002/KGM           น้ำมันรำข้าว  Export   Import 
  15155090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15159011 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159012 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15159019 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15159019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15159091 /KGM         น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159091 001/KGM           เฉพาะน้ำมันตัง  Export   Import 
  15159091 002/KGM           เฉพาะน้ำมันโจโจบา  Export   Import 
  15159091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15159092 /KGM         แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159092 001/KGM           เฉพาะของน้ำมันตัง  Export   Import 
  15159092 002/KGM           เฉพาะของน้ำมันโจโจบา  Export   Import 
  15159092 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15159099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15159099 001/KGM           เฉพาะของน้ำมันตัง  Export   Import 
  15159099 002/KGM           เฉพาะของน้ำมันโจโจบา  Export   Import 
  15159099 003/KGM           เฉพาะอื่นๆที่บริโภคได้นอกจากน้ำมันตังและน้ำมันโจโจบา  Export   Import 
  15159099 004/KGM           น้ำมันรำข้าว  Export   Import 
  15159099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1516 /KGM           ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผ่านกรรมวิธี อินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่จัดทํามากไปกว่านี้    
  151610 /KGM     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15161010 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  15161010 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15161010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15161090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15161090 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15161090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151620 /KGM     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15162011 000/KGM           จากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162012 000/KGM           จากน้ำมันปาล์มดิบ  Export   Import 
  15162013 000/KGM           จากน้ำมันปาล์มนอกจากน้ำมันปาล์มดิบ  Export   Import 
  15162014 000/KGM           จากมะพร้าว  Export   Import 
  15162015 000/KGM           จากน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15162016 000/KGM           จากถั่วลิสง  Export   Import 
  15162017 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162018 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15162019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15162019 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15162019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15162021 /KGM         จากถั่วลิสงถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มหรือมะพร้าว  Export   Import 
  15162021 001/KGM           น้ำมันถั่วลิสง  Export   Import 
  15162021 002/KGM           น้ำมันถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162021 003/KGM           น้ำมันปาล์ม  Export   Import 
  15162021 004/KGM           น้ำมันมะพร้าว  Export   Import 
  15162022 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162023 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15162029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15162029 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15162029 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15162030 000/KGM           สเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ทำให้บริสุทธิ์ฟอกและกำจัดกลิ่น(อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162040 000/KGM           โอเลอินหรือสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันและที่ทำให้บริสุทธิ์ฟอกและกำจัดกลิ่น(อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162050 000/KGM           จากปาล์มสเตียรินดิบที่มีค่าไอโอดีนไม่เกิน48  Export   Import 
  15162060 000/KGM           จากสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มดิบ  Export   Import 
  15162070 000/KGM           ปาล์มสเตียรินที่ทำให้บริสุทธิ์ฟอกและกำจัดกลิ่น(อาร์บีดี)ที่มีค่าไอโอดีนไม่เกิน48  Export   Import 
  15162080 000/KGM           ปาล์มสเตียรินอื่นๆที่มีค่าไอโอดีนไม่เกิน48  Export   Import 
  15162091 000/KGM           จากถั่วลิสงน้ำมันปาล์มหรือมะพร้าว  Export   Import 
  15162092 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162093 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15162099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15162099 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15162099 002/KGM           เฉพาะจากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1517     เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ นอกจากไขมัน น้ำมันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภทที่ 15.16  Export   Import 
  15171000 000/KGM           เนยเทียมไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว  Export   Import 
  151790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15179010 000/KGM           กีเทียม  Export   Import 
  15179020 000/KGM           เนยเทียมเหลว  Export   Import 
  15179030 000/KGM           ของปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบ  Export   Import 
  15179043 000/KGM           ชอร์เทนนิง  Export   Import 
  15179044 000/KGM           น้ำมันหมู(ลาร์ด)เทียม  Export   Import 
  15179050 000/KGM           ของผสมหรือของปรุงแต่งที่เป็นของแข็ง  Export   Import 
  15179061 000/KGM           ที่มีน้ำมันถั่วลิสงมากกว่า  Export   Import 
  15179062 000/KGM           ที่มีน้ำมันปาล์มมากกว่า  Export   Import 
  15179063 000/KGM           ที่มีน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มดิบมากกว่า  Export   Import 
  15179064 000/KGM           ที่มีน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ทำให้บริสุทธิ์ฟอกและกำจัดกลิ่น(อาร์บีดี)มากกว่า  Export   Import 
  15179065 000/KGM           ที่มีน้ำมัน(โอเลอิน)ของเนื้อในเมล็ดปาล์มดิบมากกว่า  Export   Import 
  15179066 000/KGM           ที่มีน้ำมัน(โอเลอิน)ของเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ทำให้บริสุทธิ์ฟอกและกำจัดกลิ่น(อาร์บีดี)มากกว่า  Export   Import 
  15179067 000/KGM           ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่า  Export   Import 
  15179068 000/KGM           ที่มีน้ำมันอิลลิพีนัตมากกว่า  Export   Import 
  15179069 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15179090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1518      Export   Import 
  151800 /KGM       Export   Import 
  15180012 /KGM         ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180012 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15180012 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15180014 000/KGM           ถั่วลิสงถั่วเหลืองปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว  Export   Import 
  15180015 000/KGM           น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด  Export   Import 
  15180016 000/KGM           น้ำมันมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันมะกอก  Export   Import 
  15180019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15180019 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15180019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15180020 000/KGM           ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน  Export   Import 
  15180031 000/KGM           จากน้ำมันปาล์มรวมถึงเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15180032 /KGM         จากถั่วลิสงถั่วเหลืองหรือมะพร้าว  Export   Import 
  15180032 001/KGM           จากถั่วลิสง  Export   Import 
  15180032 002/KGM           จากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15180032 003/KGM           จากปาล์ม  Export   Import 
  15180032 004/KGM           จากมะพร้าว  Export   Import 
  15180033 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15180034 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15180039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15180060 /KGM         ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือจากแฟรกชันของของดังกล่าวและที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของพืชหรือแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15180060 001/KGM           เฉพาะจากมะกอก  Export   Import 
  15180060 002/KGM           เฉพาะจากลินสีด  Export   Import 
  15180060 003/KGM           เฉพาะจากถั่วเหลืองถั่วลิสงปาล์มและมะพร้าว  Export   Import 
  15180060 004/KGM           น้ำมันละหุ่ง  Export   Import 
  15180060 005/KGM           น้ำมันตัง  Export   Import 
  15180060 006/KGM           น้ำมันอื่นๆที่ได้จากพืช  Export   Import 
  15180060 007/KGM           น้ำมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180060 008/KGM           ไขมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180060 009/KGM           ไขมันที่ได้จากพืช  Export   Import 
  15180060 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1520     กลีเซอรอลดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอลและด่างกลีเซอรอล  Export   Import 
  152000 /KGM     กลีเซอรอลดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอลและด่างกลีเซอรอล  Export   Import 
  15200010 000/KGM           กลีเซอรอลดิบ  Export   Import 
  15200090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1521     ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬ จะทําให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  15211000 000/KGM           ไขที่ได้จากพืช  Export   Import 
  152190 /KGM     ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ  Export   Import 
  15219010 000/KGM           ขี้ผึ้งและไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ  Export   Import 
  15219020 000/KGM           ไขปลาวาฬ  Export   Import 
1522     ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี  Export   Import 
  152200 /KGM     ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี  Export   Import 
  15220010 000/KGM           ไขเด็กกราส  Export   Import 
  15220090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import