ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
16     ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ  Export   Import 
1601     ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก  Export   Import 
  16010000 000/KGM           ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยเนื้อสัตว์ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก  Export   Import 
1602     เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ  Export   Import 
  160210 /KGM     ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  16021010 000/KGM           ที่มีเนื้อหมูบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16022000 000/KGM           ตับสัตว์  Export   Import 
  160231 /KGM     เนื้อ เครื่องในหรือเลือดของไก่งวง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16023100 000/KGM           ไก่งวง  Export   Import 
  160232 /KGM     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  16023210 000/KGM           แกงไก่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16023290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16023900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ของสุกร    
  160241 /KGM     ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง  Export   Import 
  16024110 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160242 /KGM     ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า  Export   Import 
  16024210 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160249 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงของผสม  Export   Import 
  16024911 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16024991 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16025000 000/KGM           ของสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
  160290 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทําจากเลือดสัตว์  Export   Import 
  16029010 000/KGM           แกงเนื้อแกะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1603     สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกคลัสตาเซีย โมลลุสก์หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  Export   Import 
  160300 /KGM     สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  Export   Import 
  16030010 000/KGM           จากไก่มีสมุนไพร  Export   Import 
  16030020 000/KGM           จากไก่ไม่มีสมุนไพร  Export   Import 
  16030030 000/KGM           อื่นๆมีสมุนไพร  Export   Import 
  16030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1604     ปลาที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทําจากไข่ปลา  Export   Import 
        ปลา ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด    
  160411 /KGM     ปลาแซลมอน  Export   Import 
  16041110 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160412 /KGM     ปลาเอร์ริง  Export   Import 
  16041210 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160413 /KGM     ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลล่าและปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต  Export   Import 
  16041311 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041319 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16041391 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041399 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160414 /KGM     ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)  Export   Import 
  16041410 /KGM         ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041410 001/KGM           เฉพาะปลาทูนา  Export   Import 
  16041410 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16041490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160415 /KGM     ปลาแมกเคอเรล  Export   Import 
  16041510 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041590 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160416 /KGM     ปลาอังโชวี  Export   Import 
  16041610 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041690 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  16041920 000/KGM           ปลาฮอร์สแมกเคอเรลที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041930 000/KGM           อื่นๆที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160420 /KGM     ปลาที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ  Export   Import 
  16042011 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16042021 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16042091 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16042099 001/KGM           เนื้อปลาSurimi  Export   Import 
  16042099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160430 /KGM     คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์  Export   Import 
  16043010 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16043090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1605     สัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  160510 /KGM     ปู  Export   Import 
  16051010 /KGM         ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16051010 001/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ที่สามารถเก็บณอุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือน  Export   Import 
  16051010 002/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ที่ต้องเก็บณอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียส  Export   Import 
  16051010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  16051090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16051090 001/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16051090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160520 /KGM     กุ้ง  Export   Import 
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  16052011 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  16052091 /KGM         ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052091 001/KGM           กุ้งกุลาดำบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052091 002/KGM           กุ้งก้ามกรามบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052091 003/KGM           กุ้งขาวบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052091 090/KGM           กุ้งอื่นๆบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16052099 001/KGM           กุ้งกุลาดำไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052099 002/KGM           กุ้งก้ามกรามไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052099 003/KGM           กุ้งขาวไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052099 090/KGM           กุ้งอื่นๆไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16053000 000/KGM           ลอบสเตอร์  Export   Import 
  160540 /KGM     สัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียอื่น ๆ  Export   Import 
  16054010 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16054090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  160590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  16059010 000/KGM           เป๋าฮื้อ  Export   Import 
  16059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16059090 001/KGM           หอยลายบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16059090 002/KGM           หอยลายไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16059090 003/KGM           ปลาหมึกบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16059090 004/KGM           ปลาหมึกไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16059090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import