ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
22     เครื่องดื่ม สุราและน้ำส้มสายชู  Export   Import 
2201     น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรสรวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ  Export   Import 
  220110 /LTR     - น้ำแร่ และน้ำอัดลม  Export   Import 
  22011000 001/LTR           น้ำแร่  Export   Import 
  22011000 002/LTR           น้ำอัดลม  Export   Import 
  220190 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  22019010 /KGM         น้ำแข็งและหิมะ  Export   Import 
  22019010 001/KGM           น้ำแข็ง  Export   Import 
  22019010 002/KGM           หิมะ  Export   Import 
  22019090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
2202     น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกออล์แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 20.09  Export   Import 
  220210 /LTR     น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22021010 000/LTR           น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลมที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22021090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  220290 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  22029010 000/LTR           เครื่องดื่มนมยูเอชทีที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22029020 000/LTR           เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง  Export   Import 
  22029030 /LTR         เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมพร้อมสำหรับบริโภคทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง  Export   Import 
  22029030 000/LTR           เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมพร้อมสำหรับบริโภคทันทีโดย  Export   Import 
  22029090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
2203     เบียร์ที่ทำจากมอลต์  Export   Import 
  220300 /LTR     เบียร์ที่ทำจากมอลต์  Export   Import 
  22030010 000/LTR           เบียร์ดำรสเข้ม(สเต้าท์)และเบียร์ดำขม(พอร์เตอร์)  Export   Import 
  22030090 000/LTR           อื่นๆรวมถึงเอล  Export   Import 
2204     ไวน์ที่ทําจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกออล์ เกรปมัสต์นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภทที่ 20.09  Export   Import 
  220410 /LTR     - สปาร์กลิ้งไวน์  Export   Import 
  22041000 001/LTR           แชมเปญจ์  Export   Import 
  22041000 090/LTR           สปาร์กลิ้งไวน์อื่นๆ  Export   Import 
  220421 /LTR           ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกออล์    
  22042111 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042112 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042121 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042122 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
  220429 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  22042911 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042912 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042921 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22042922 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
  220430 /LTR     เกรปมัสต์อื่น ๆ  Export   Import 
  22043010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22043020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
2205     เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ทําจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม  Export   Import 
  220510 /LTR     ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  22051010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22051020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
  220590 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  22059010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ15  Export   Import 
  22059020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ15  Export   Import 
2206     เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ และมี้ด เป็นต้น) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  220600 /LTR     เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ และมี้ด เป็นต้น) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  22060010 000/LTR           ไซเดอร์และเพอร์รี่  Export   Import 
  22060020 000/LTR           สาเก(ไวน์ข้าว)  Export   Import 
  22060030 000/LTR           ทอดดี้  Export   Import 
  22060040 000/LTR           แชนดี  Export   Import 
  22060090 000/LTR           อื่นๆรวมถึงมี้ด  Export   Import 
2207     เอทิลแอลกออล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกออล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกออล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกออล์เท่าใดก็ตาม  Export   Import 
  22071000 000/LTR           เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไป  Export   Import 
  220720 /LTR     เอทิลแอลกออล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกออล์เท่าใดก็ตาม  Export   Import 
  22072011 000/LTR           เอทิลแอลกอฮอล์มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ99  Export   Import 
  22072019 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  22072090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
2208     เอทิลแอลกออล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกออล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆที่เป็นสุรา  Export   Import 
  220820 /LTR     สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค  Export   Import 
  22082010 000/LTR           บรั่นดีมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22082020 000/LTR           บรั่นดีมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  22082030 000/LTR           อื่นๆมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22082040 000/LTR           อื่นๆมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  220830 /LTR     วิสกี้  Export   Import 
  22083010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22083020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  220840 /LTR     รัมและสุราอื่น ๆ ที่ได้จากการหมักผลิตภัณฑ์จากต้นอ้อย  Export   Import 
  22084010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22084020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  220850 /LTR     จินและเจนีวา  Export   Import 
  22085010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22085020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  220860 /LTR     วอดก้า  Export   Import 
  22086010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ46  Export   Import 
  22086020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ46  Export   Import 
  220870 /LTR     ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์  Export   Import 
  22087010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ57  Export   Import 
  22087020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ57  Export   Import 
  220890 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  22089010 000/LTR           แซมซูที่มีตัวยาผสมมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร  Export   Import 
  22089020 000/LTR           แซมซูที่มีตัวยาผสมมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร  Export   Import 
  22089030 000/LTR           แซมซูอื่นๆมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ40  Export   Import 
  22089040 000/LTR           แซมซูอื่นๆมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ40  Export   Import 
  22089050 000/LTR           อาร์แรคหรือสุราทำจากสับปะรดมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ40  Export   Import 
  22089060 000/LTR           อาร์แรคหรือสุราทำจากสับปะรดมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ40  Export   Import 
  22089070 000/LTR           บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกันมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาณเกินร้อยละ57  Export   Import 
  22089080 000/LTR           บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกันมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาณเกินร้อยละ57  Export   Import 
  22089090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  22090000 000/LTR           น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติ.ก  Export   Import