ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
27     เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่  Export   Import 
2701     ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน  Export   Import 
  27011100 000/KGM           แอนทราไซต์  Export   Import 
  270112 /KGM     ถ่านหินบิทูมินัส  Export   Import 
  27011210 000/KGM           โค้กกิ้งโคล  Export   Import 
  27011290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  27011900 000/KGM           ถ่านหินอื่นๆ  Export   Import 
  27012000 000/KGM           ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยมรูปไข่และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน  Export   Import 
2702     ลิกไนต์จะทําให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ๊ต  Export   Import 
  27021000 000/KGM           ลิกไนต์จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตามแต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  27022000 000/KGM           ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
2703     พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  270300 /KGM     พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์)  Export   Import 
  27030010 000/KGM           พีตจะอัดให้เป็นมัดหรือไม่ก็ตามแต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  27030020 000/KGM           พีตทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
2704     โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือจากพีต จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน  Export   Import 
  270400 /KGM     โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือจากพีต รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน  Export   Import 
  27040010 000/KGM           โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน  Export   Import 
  27040020 000/KGM           โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากลิกไนต์หรือพีต  Export   Import 
  27040030 000/KGM           รีทอร์ตคาร์บอน  Export   Import 
  27050000 000/KGM           ก๊าซถ่านหินวอเตอร์ก๊าซโพรดิวเซอร์ก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันนอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ  Export   Import 
2706     ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือจากพีต และทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์  Export   Import 
  27060000 000/KGM           ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหินจากลิกไนต์หรือพีตและทาร์อื่นๆที่ได้จากแร่จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตามรวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์  Export   Import 
2707     น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก  Export   Import 
  270710 /KGM     - เบนโซล (เบนซีน)  Export   Import 
  27071000 001/KGM           เบนโซล(มีเบนซีนมากกว่าร้อยละ50แต่น้อยกว่าร้อยละ95โดยน้ำหนัก)  Export   Import 
  270720 /KGM     - โทลูโอล(โทลูอีน)  Export   Import 
  27072000 001/KGM           ที่มีโทลูอีนมากกว่าร้อยละ75แต่น้อยกว่าร้อยละ95โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27072000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  27073000 000/KGM           ไซโลล(ไซลีน)  Export   Import 
  27074000 000/KGM           แนฟทาลีน  Export   Import 
  270750 /KGM     - ของผสมอะโรมาติกไโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250องศาเซลเซียส โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86  Export   Import 
  27075000 001/KGM           ที่มีเบนซีนไม่เกินร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27075000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  27079100 000/KGM           น้ำมันครีโอโสต  Export   Import 
  270799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  27079920 000/KGM           คาร์บอนแบล็คฟีดสต๊อก  Export   Import 
  27079990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2708     พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่น ๆที่ได้จากแร่  Export   Import 
  27081000 000/KGM           พิตช์  Export   Import 
  27082000 000/KGM           พิตช์โค้ก  Export   Import 
2709     น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
  270900 /LTR     น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
  27090010 000/LTR           น้ำมันปิโตรเลียมดิบ  Export   Import 
  27090020 000/LTR           คอนเดนเซต  Export   Import 
  27090090 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
2710     น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียม หรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปร  Export   Import 
        น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็น    
  271011 /LTR     น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
  27101111 000/LTR           เติมสารตะกั่วชนิดพิเศษ  Export   Import 
  27101112 000/LTR           ไร้สารตะกั่วชนิดพิเศษ  Export   Import 
  27101113 000/LTR           เติมสารตะกั่วชนิดธรรมดา  Export   Import 
  27101114 000/LTR           ไร้สารตะกั่วชนิดธรรมดา  Export   Import 
  27101115 000/LTR           อื่นๆเติมสารตะกั่ว  Export   Import 
  27101116 000/LTR           อื่นๆไร้สารตะกั่ว  Export   Import 
  27101120 000/LTR           เอวิเอชั่นสปิริต  Export   Import 
  27101130 000/LTR           เตตระโพรพิลีน  Export   Import 
  27101140 000/LTR           ไวต์สปิริต  Export   Import 
  27101150 000/LTR           ตัวทำละลายชนิดอะโรมาติกต่ำที่มีอะโรมาติกน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27101160 000/LTR           โซลเว้นท์สปิริตอื่นๆ  Export   Import 
  27101170 000/LTR           แนฟทารีฟอร์เมตและสิ่งปรุงแต่งสำหรับเตรียมสปิริต  Export   Import 
  27101190 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  271019 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  27101913 000/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น(น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น)มีจุดวาบไฟไม่น้อยกว่า23องศาเซลเซียส  Export   Import 
  27101914 000/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น(น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น)มีจุดวาบไฟน้อยกว่า23องศาเซลเซียส  Export   Import 
  27101916 000/LTR           เคโรซีน  Export   Import 
  27101919 000/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  27101920 000/LTR           ท้อปครู้ด  Export   Import 
  27101930 000/LTR           คาร์บอนแบล็คฟีดสต๊อก  Export   Import 
  27101941 000/LTR           น้ำมันฟีดสต๊อกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  27101942 000/LTR           น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อากาศยาน  Export   Import 
  27101943 000/LTR           น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ  Export   Import 
  27101944 000/LTR           ไขหล่อลื่น  Export   Import 
  27101950 000/LTR           น้ำมันเบรกไฮดรอลิก  Export   Import 
  27101960 000/LTR           น้ำมันสำหรับหม้อแปลงหรือเครื่องตัดวงจร  Export   Import 
  27101971 000/LTR           น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  Export   Import 
  27101972 000/LTR           น้ำมันดีเซลอื่นๆ  Export   Import 
  27101979 /LTR         น้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ  Export   Import 
  27101979 001/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงหนักสำหรับใช้กับเตาบอยเลอร์  Export   Import 
  27101979 090/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  27101990 /LTR         อื่นๆ  Export   Import 
  27101990 001/LTR           ไวท์ออย(รีไฟน์ปิโตรเลียมออย)ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  Export   Import 
  27101990 002/LTR           ฉพาะพาราฟินเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตคลอริเนเตตพาราฟิน  Export   Import 
  27101990 003/LTR           เฉพาะอัลฟาโอเลฟิน  Export   Import 
  27101990 090/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  271091 /KGM           - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟินิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟินิล(กลุ่มสารพีบีบี)    
  27109100 000/KGM           ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล(พีซีบีเอส)โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล(พีซีทีเอส)หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล(พีบีบีเอส)  Export   Import 
  27109900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2711     ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไโดรคาร์บอนอื่น ๆ  Export   Import 
  27111100 000/KGM           ก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  27111200 000/KGM           โพรเพน  Export   Import 
  27111300 000/KGM           บิวเทน  Export   Import 
  271114 /KGM     เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน  Export   Import 
  27111410 000/KGM           เอทิลีน  Export   Import 
  27111490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  271119 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  27111900 001/KGM           ก๊าซปิโตรเลียมที่เป็นของเหลว  Export   Import 
  27111900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  271121 /KGM     ก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  27112100 000/KGM           ก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  27112900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2712     ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียมไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่นจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  27121000 000/KGM           ปิโตรเลียมเยลลี  Export   Import 
  27122000 000/KGM           ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ0.75โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  271290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  27129010 000/KGM           ไขพาราฟิน  Export   Import 
  27129090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2713     ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
  27131100 000/KGM           ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  27131200 000/KGM           เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  27132000 000/KGM           ปิโตรเลียมบิทูเมน  Export   Import 
  27139000 000/KGM           กากอื่นๆที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
2714     บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดาน บิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์  Export   Import 
  27141000 000/KGM           หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมันและทาร์แซนด์  Export   Import 
  27149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2715     ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิตช์ที่ได้จากแร่(เช่น บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก  Export   Import 
  27150000 001/KGM           คัตแบก  Export   Import 
  27150000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  2716 /KGM           พลังงานไฟฟ้า    
  27160000 000/KGM           พลังงานไฟฟ้า  Export   Import