ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
30     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
3001     ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทําเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สําหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว สําหรับใช้รักษาโรคเพารินและเกลือของเพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทําไว้สําห  Export   Import 
  30012000 000/KGM           สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว  Export   Import 
  300190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  30019000 001/KGM           รกแห้ง  Export   Import 
  30019000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3002 /KGM           เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทําสําหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีราและแฟรกชันอื่น ๆของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาดัดแปลงที่ได้โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง(ไม่รวม    
  300210 /KGM     แอนติซีราและแฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาดัดแปลงที่ได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30021010 000/KGM           สารละลายพลาสมาโปรตีน  Export   Import 
  30021020 000/KGM           แอนติซีราและผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาดัดแปลงที่ได้โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300220 /KGM     วัคซีนใช้เป็นยาสําหรับมนุษย์  Export   Import 
  30022010 000/KGM           ทอกซอยด์โรคบาดทะยัก  Export   Import 
  30022020 000/KGM           วัคซีนโรคไอกรนโรคหัดโรคเยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง)อักเสบหรือโปลิโอ  Export   Import 
  30022090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30023000 000/KGM           วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์  Export   Import 
  300290 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  30029000 101/KGM           บาซิลลัสทูรินไจเอนซิส  Export   Import 
  30029000 102/KGM           นิวเคลียร์โพลีไฮโดรซิสไวรัส(เอ็นพีวี)  Export   Import 
  30029000 201/KGM           โบทูลินัลทอกซิน  Export   Import 
  30029000 202/KGM           คริปโปทอกซิน  Export   Import 
  30029000 203/KGM           ฟูซาริโอทอกซินที2  Export   Import 
  30029000 204/KGM           ซาซิทอกซิน  Export   Import 
  30029000 205/KGM           สแตฟิโลคอคคอลเอนเทอโรทอกซินบี  Export   Import 
  30029000 299/KGM           ทอกซินอื่นๆทอกซอยด์และแอนทิทอกซิน  Export   Import 
  30029000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3003 /KGM           ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.0230.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกันสําหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กําหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก    
  300310 /KGM     ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน  Export   Import 
  30031010 000/KGM           ที่มีอะมอกซิซิลลิน(ไอเอ็นเอ็น)หรือเกลือของอะมอกซิซิลลิน  Export   Import 
  30031020 000/KGM           ที่มีแอมพิซิลลิน(ไอเอ็นเอ็น)หรือเกลือของแอมพิซิลลิน  Export   Import 
  30031090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30032000 000/KGM           ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ  Export   Import 
        ที่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มี    
  30033100 000/KGM           ที่มีอินซูลิน  Export   Import 
  30033900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300340 /KGM     - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์แต่ไม่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ  Export   Import 
  30034000 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30034000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  30039000 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30039000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3004 /KGM           ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.0230.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสําหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กําหนด (รวมถึงของที่จัดทําขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง)หรือในลักษณะหรือบ    
  300410 /KGM     ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน  Export   Import 
            ที่มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน    
            ที่มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน    
  30041015 000/KGM           ที่มีเพนิซิลลินจี(ไม่รวมถึงเพนิซิลลินจีเบนซาทิน)ฟีนอกซิเมทิลเพนิซิลลินหรือเกลือของฟีนอกซิเมทิลเพนิซิลลินของดังกล่าวที่คล้ายกัน  Export   Import 
  30041016 000/KGM           ที่มีแอมพิซิลลินอะมอกซิซิลลินหรือเกลือของของดังกล่าวที่คล้ายกันชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30041019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            ที่มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน    
  30041021 000/KGM           อยู่ในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30041029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300420 /KGM     ที่มีปฏิชีวนะอื่น ๆ  Export   Import 
  30042031 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30042032 000/KGM           อยู่ในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30042071 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทานหรือในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042079 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30042091 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทานหรือในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ที่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มี    
  30043100 000/KGM           ที่มีอินซูลิน  Export   Import 
  30043100 001/KGM           For quinie, its salt and other antimalarial medicaments  Export   Import 
  30043100 090/KGM           Other  Export   Import 
  300432 /KGM     ที่มีคอร์ทิโคสเตอรอยด์อร์โมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว  Export   Import 
  30043240 000/KGM           ที่มีไฮโดรคอร์ทิโซนโซเดียมชัคซิเนตหรือฟลูออซิโนโลนอะซีโทไนด์  Export   Import 
  30043290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30043900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300440 /KGM     ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ  Export   Import 
  30044010 000/KGM           ที่มีมอร์ฟีนหรืออนุพันธ์ของมอร์ฟีนสำหรับฉีด  Export   Import 
  30044020 000/KGM           ที่มีควินินไฮโดรคลอไรด์หรือควินินไดไฮโดรคลอไรด์สำหรับฉีด  Export   Import 
  30044030 000/KGM           ที่มีควินินซัลเฟตหรือควินินไบซัลเฟตชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30044040 000/KGM           ที่มีควินินหรือเกลือของควินินและสารบำบัดมาเลเรียนอกจากของตามประเภทย่อยอาเซียนที่3004.40.20ถึง3004.40.30  Export   Import 
  30044050 /KGM         ที่มีพาพาเวอรีนหรือเบอร์บีรีน  Export   Import 
  30044050 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30044050 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30044060 000/KGM           ที่มีทีโอไฟลีน  Export   Import 
  30044070 000/KGM           ที่มีอะโทรพินซัลเฟต  Export   Import 
  30044090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30044090 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรียอื่นๆ  Export   Import 
  30044090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300450 /KGM           ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆตามประเภทที่ 29.36    
            อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
            อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
  30045010 /KGM         ชนิดที่เหมาะสำหรับเด็กอยู่ในรูปของน้ำเชื่อม  Export   Import 
  30045010 001/KGM           เฉพาะควินินเกลือของควินินและยาบำบัดมาเลเรียอื่นๆ  Export   Import 
  30045010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
  30045081 /KGM         ที่มีไวตามินบีรวม  Export   Import 
  30045081 001/KGM           เฉพาะควินินเกลือของควินินและยาบำบัดมาเลเรียอื่นๆ  Export   Import 
  30045081 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30045089 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  30045089 001/KGM           เฉพาะควินินเกลือของควินินและยาบำบัดมาเลเรียอื่นๆ  Export   Import 
  30045089 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
  30045090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30045090 001/KGM           เฉพาะควินินเกลือของควินินและยาบำบัดมาเลเรียอื่นๆ  Export   Import 
  300490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  30049010 /KGM         ยาใช้เฉพาะสำหรับรักษามะเร็งเอดส์หรือโรครักษาได้ยากอื่นๆ  Export   Import 
  30049010 001/KGM           เฉพาะยาเดสเฟอรัล(Desferal)  Export   Import 
  30049010 002/KGM           เฉพาะยาต้านไวรัสเอดส์  Export   Import 
  30049010 003/KGM           เฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง  Export   Import 
  30049010 004/KGM           เฉพาะยารักษาโรคเรื้อน  Export   Import 
  30049010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30049020 000/KGM           น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในภาชนะปิดสำหรับการหายใจชนิดที่ใช้ทางเภสัชกรรม(ฟาร์มาซูติคัลเกรด)  Export   Import 
  30049030 000/KGM           สารระงับเชื้อ  Export   Import 
  30049041 000/KGM           ที่มีโพรคาอีนไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  30049049 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30049051 000/KGM           ที่มีกรดอะซีทิลซาลิซิลิกพาราเซตะมอลหรือไดไพโรน(ไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  30049059 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30049060 000/KGM           ยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30049070 000/KGM           ยาฆ่าหนอนพยาธิ  Export   Import 
  30049080 000/KGM           แผ่นปะผิวหนังเพื่อใช้รักษาโรคสำหรับโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ  Export   Import 
  30049091 000/KGM           สารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือสารละลายกลูโคส  Export   Import 
  30049092 000/KGM           ซอร์บิทอล  Export   Import 
  30049093 000/KGM           อื่นๆที่มีซัลบิวทามอล(ไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  30049099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3005     แวดดิ้ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผลปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทําขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สําหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์  Export   Import 
  300510 /KGM     ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด  Export   Import 
  30051010 000/KGM           ที่เคลือบหรืออาบซึมด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์  Export   Import 
  30051090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  30059010 000/KGM           ผ้าพันแผล  Export   Import 
  30059020 000/KGM           ผ้ากอซ  Export   Import 
  30059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  30059090 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  30059090 002/KGM           สำลี  Export   Import 
  30059090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3006     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้  Export   Import 
  300610 /KGM     เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวเนื้อเยื่อสําหรับปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วของใช้ห  Export   Import 
  30061010 000/KGM           ด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือดที่ใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วของที่ใช้ยึดติดที่ใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30061090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  30061090 001/KGM           เอ็นเย็บแผล  Export   Import 
  30061090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  30062000 000/KGM           รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด  Export   Import 
  300630 /KGM           ของปรุงแต่งทึบแสงสําหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทําขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย    
  30063010 000/KGM           แบเรียมซัลเฟตชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30063020 000/KGM           รีเอเจนต์ที่ทำจากจุลินทรีย์ชนิดที่เหมาะสำหรับการวินิจฉัยชีวภาพใช้ในทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  30063030 000/KGM           รีเอเจนต์อื่นๆที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทำจากจุลินทรีย์  Export   Import 
  30063090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  300640 /KGM     ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก  Export   Import 
  30064010 000/KGM           ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน  Export   Import 
  30064020 000/KGM           ซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก  Export   Import 
  30065000 000/KGM           หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล  Export   Import 
  30066000 000/KGM           เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามประเภทที่29.37หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก  Export   Import 
  30067000 000/KGM           เยลปรุงแต่งที่ทำขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์เป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพหรือเป็นสารเชื่อมต่อ(คับปลิงเอเจนต์)ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์  Export   Import 
  30069100 000/KGM           เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับใช้ในการศัลยกรรมทำรูเปิด  Export   Import 
  300692 /KGM     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้- - ของเสียทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  30069200 000/KGM           ของเสียทางเภสัชกรรม  Export   Import