ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
34     สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทางทันตกรรมซึ่งมีปลา  Export   Import 
3401     สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสําหรับใช้เป็นสบู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสําหรับทําความสะอ  Export   Import 
  340111 /KGM     สําหรับใช้ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม)  Export   Import 
  34011110 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม  Export   Import 
  34011120 000/KGM           สบู่อาบน้ำ  Export   Import 
  34011130 000/KGM           อื่นๆเป็นสักหลาดหรือผ้าไม่ทอที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก(ดีเทอร์เจนต์)  Export   Import 
  34011190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340119 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34011910 000/KGM           เป็นสักหลาดหรือผ้าไม่ทอที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก(ดีเทอร์เจนต์)  Export   Import 
  34011990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34011990 001/KGM           กระดาษแวดดิ้งที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก  Export   Import 
  34011990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340120 /KGM     สบู่ในลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  34012010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ขจัดหมึกจากกระดาษรีไซเคิลด้วยวิธีโฟลตเทชัน  Export   Import 
  34012090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34013000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกจะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
3402     สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสําหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทําความสะอาด จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 34.01  Export   Import 
        สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  340211 /KGM     แอนไอออนิก  Export   Import 
  34021110 /KGM         แฟตตี้แอลกอฮอล์ชนิดซัลเฟเต็ด  Export   Import 
  34021110 001/KGM           โซเดียมลอริลซัลเฟตหรือโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  34021110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34021120 000/KGM           เวทติ้งเอเจนต์ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34021190 001/KGM           เฉพาะฟอร์มัลดิไฮด์คอนเดนเสตของเกลือโซเดียมของกรดแนฟทาลีนซัลโฟนิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34021190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340212 /KGM     แคตไอออนิก  Export   Import 
  34021210 000/KGM           เวทติ้งเอเจนต์ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34021290 001/KGM           เบนซัลโคเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  34021290 912/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340213 /KGM     น็อน-ไอออนิก เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34021300 000/KGM           น็อนไอออนิก  Export   Import 
  340219 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  34021900 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340220 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  34022011 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก  Export   Import 
  34022011 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022012 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022012 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022012 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022013 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34022013 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022013 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022019 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022019 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022091 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก  Export   Import 
  34022091 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022092 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022092 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022092 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022093 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34022093 000/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022093 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34022099 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022099 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022099 003/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การทำความสะอาดสะอาดพื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ  Export   Import 
  34022099 920/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34029011 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029011 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029012 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029012 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029012 002/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029012 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029013 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029014 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029014 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029014 002/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029014 003/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029014 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029015 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029015 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029015 002/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029015 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029019 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029019 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาว  Export   Import 
  34029091 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029091 001/KGM           ทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029092 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029092 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029092 002/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029092 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029093 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029094 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029094 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029094 002/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029094 003/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029094 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029095 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029095 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029095 002/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น,เบนซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029095 003/KGM           ที่มีเบนซัลโคเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  34029095 004/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากำจัดวัชพืช  Export   Import 
  34029095 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34029099 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029099 000/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  3403 /KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมันซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป?นเกลียวสิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สําหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งช    
  340311 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  34031111 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  34031119 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34031190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34031911 000/KGM           น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยาน  Export   Import 
  34031912 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34031919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34031990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340391 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  34039111 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34039119 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34039190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340399 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34039911 000/KGM           น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยาน  Export   Import 
  34039912 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34039919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34039990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3404     ไขเทียมและไขปรุงแต่ง  Export   Import 
  34042000 000/KGM           ทำจากโพลิ(ออกซิเอทิลีน)(โพลิเอทิลีนไกลคอล)  Export   Import 
  340490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3405     ยาขัดเงาและครีมขัดเงา สําหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้นตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์หรือผงสําหรับขัดถูและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสิ  Export   Import 
  34051000 000/KGM           ยาขัดเงาครีมขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง  Export   Import 
  34052000 000/KGM           ยาขัดเงาครีมขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์พื้นหรือสิ่งอื่นๆที่ทำด้วยไม้  Export   Import 
  34053000 000/KGM           ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับตัวถังรถนอกจากยาขัดเงาโลหะ  Export   Import 
  340540 /KGM     เพสต์และผงสําหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สําหรับขัดถู  Export   Import 
  34054010 000/KGM           เพสต์และผงสำหรับขัดถู  Export   Import 
  34054090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34059010 000/KGM           ยาขัดเงาโลหะ  Export   Import 
  34059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  34060000 000/KGM           เทียนไขเทเพอร์และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
3407     เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" หรือ "สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทาง ทันตกรรม" ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็  Export   Import 
  340700 /KGM     เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" หรือ "สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทาง ทันตกรรม" ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็น  Export   Import 
  34070010 000/KGM           เพสต์สำหรับทำแบบรวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก  Export   Import 
  34070020 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า“ไขที่ใช้ทางทันตกรรม”หรือ“สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม”ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีกหรือที่เป็นแผ่นเป็นรูปเกือกม้าเป็นแท่งหรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  34070030 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งอื่นๆสำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์(ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือแคลเซียมซัลเฟต)เป็นหลัก  Export   Import