ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
35     สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์  Export   Import 
3501     เคซีอิน เคซีอิเนต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน  Export   Import 
  35011000 000/KGM           เคซีอิน  Export   Import 
  350190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  35019010 000/KGM           เคซีอิเนตและอนุพันธ์อื่นๆของเคซีอิน  Export   Import 
  35019020 000/KGM           กาวเคซีอิน  Export   Import 
3502     แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80โดยน้ำหนักซึ่งคํานวณในสภาพแห้ง) แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆของแอลบูมิน  Export   Import 
  35021100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  35021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  35022000 000/KGM           แอลบูมินที่ได้จากนมรวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม(เวย์)ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป  Export   Import 
  35029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3503     เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภทที่ 35.01  Export   Import 
  350300 /KGM     เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจตุรัส) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภทที่ 35.01  Export   Import 
  35030010 000/KGM           กาว  Export   Import 
  35030020 000/KGM           เยลาตินในลักษณะผงที่มีระดับการพองตัวที่เอ250หรือบี230หรือสูงกว่าสเกลของบูม  Export   Import 
  35030030 000/KGM           ไอซิงกลาส  Export   Import 
  35030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  35030090 001/KGM           เยลาติน  Export   Import 
  35030090 002/KGM           กาวที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภทที่ 35.01 (กาวเคซีอิน)  Export   Import 
  35030090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3504     เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงหนังดิบจะใส่โครมอลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  35040000 001/KGM           เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทนรวมทั้งวัตถุธาตุโปรตีนและวัตถุที่ได้จากสิ่งเหล่านี้  Export   Import 
  35040000 090/KGM           ผงหนังดิบ  Export   Import 
3505     เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ (เช่น พรีเยลาติไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ เป็นหลัก  Export   Import 
  350510 /KGM     เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ  Export   Import 
  35051010 000/KGM           เดกซ์ทรินสตาร์ชที่ละลายได้หรือที่คั่วอบหรือปิ้ง  Export   Import 
  35051090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  35051090 002/KGM           ไนโตรสตาร์ชที่ไม่ได้ทำจากแป้งมันสำปะหลัง  Export   Import 
  35051090 003/KGM           โมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง  Export   Import 
  35051090 004/KGM           ไนโตรสตาร์ชที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง  Export   Import 
  35051090 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  35052000 000/KGM           กาว  Export   Import 
3506     กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติดโดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม  Export   Import 
  35061000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นกาวหรือสารยึดติดซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือสารยึดติดโดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน1กิโลกรัม  Export   Import 
  35069100 000/KGM           สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่39.01ถึง39.13หรือยางเป็นหลัก  Export   Import 
  35069900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3507     เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  35071000 000/KGM           เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต  Export   Import 
  35079000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import