ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
37     ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
3701     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ายทําด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็กหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  370110 /MTK     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงสำหรับเอกซเรย์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37011000 000/MTK           สำหรับเอกซเรย์  Export   Import 
  37012000 000/KGM           ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที  Export   Import 
  37013000 000/MTK           แผ่นและฟิล์มอื่นๆที่ด้านใดก็ตามเกิน255มิลลิเมตร  Export   Import 
  370191 /KGM     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37019100 000/KGM           สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี(โพลิโครม)  Export   Import 
  370199 /MTK     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการถ่ายรูปขาวดำ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37019900 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
3702     ฟิล์มม้วนไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทําด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ยังไม่ได้ถ่าย  Export   Import 
  370210 /MTK     ฟิล์มม้วนไวแสง สำหรับเอกซเรย์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37021000 000/MTK           สำหรับเอกซเรย์  Export   Import 
        ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างไม่เกิน 105 มิลลิเมตร    
  370231 /C62     - - สําหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  Export   Import 
  37023100 001/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้าง35มม.  Export   Import 
  37023100 002/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างต่ำกว่า35มม.  Export   Import 
  37023100 003/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างเกินกว่า35มม.  Export   Import 
  37023100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  370232 /MTK     อื่น ๆ ที่มีซิลเวอร์าไลด์อิมัลชัน  Export   Import 
  37023240 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37023290 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370239 /MTK     อื่น ๆ  Export   Import 
  37023930 000/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37023950 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37023990 /MTK         อื่นๆ  Export   Import 
  37023990 001/MTK           ฟิล์มภาพขาวดำที่มีความกว้าง35มม.  Export   Import 
  37023990 002/MTK           ฟิล์มภาพขาวดำที่มีความกว้างต่ำกว่า35มม.  Export   Import 
  37023990 003/MTK           ฟิล์มภาพขาวดำที่มีความกว้างเกินกว่า35มม.  Export   Import 
  37023990 090/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370241 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตรสําหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  Export   Import 
  37024130 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37024190 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370242 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตรนอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี  Export   Import 
  37024240 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37024290 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370243 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร  Export   Import 
  37024330 000/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37024350 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37024390 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370244 /MTK     มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37024430 000/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37024450 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37024490 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  370251 /MTR     มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน14 เมตร  Export   Import 
  37025140 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025190 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370252 /MTR     มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 14 เมตร  Export   Import 
  37025220 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025250 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025290 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370253 /MTR     มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สําหรับทําสไลด์  Export   Import 
  37025340 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025390 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370254 /MTR     มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจากสําหรับทําสไลด์  Export   Import 
  37025440 /MTR         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025440 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025490 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370255 /MTR     มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน 30 เมตร  Export   Import 
  37025520 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025550 /MTR         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025550 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025590 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370256 /MTR     มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37025620 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025650 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025690 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  370291 /MTR     มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37029140 000/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029150 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37029190 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370293 /MTR     มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร  Export   Import 
  37029340 000/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029350 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37029390 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370294 /MTR     มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน 30 เมตร  Export   Import 
  37029420 000/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029440 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37029490 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370295 /MTR     มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37029520 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37029540 000/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029550 000/MTR           อื่นๆมีความยาวตั้งแต่120เมตรขึ้นไป  Export   Import 
  37029560 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37029590 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
3703     กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสง ใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด  Export   Import 
  370310 /KGM     กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37031000 000/KGM           เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน610มิลลิเมตร  Export   Import 
  37032000 000/KGM           อื่นๆสำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี(โพลิโครม)  Export   Import 
  37039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3704     แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง  Export   Import 
  370400 /KGM     แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง (เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น)  Export   Import 
  37040010 /KGM         แผ่นหรือฟิล์มสำหรับเอกซเรย์  Export   Import 
  37040010 000/KGM           แผ่นหรือฟิล์มสำหรับเอกซเรย์  Export   Import 
  37040090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  37040090 001/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้าง35มม.  Export   Import 
  37040090 002/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างต่ำกว่า35มม.  Export   Import 
  37040090 003/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างเกินกว่า35มม.  Export   Import 
  37040090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3705     แผ่นและฟิล์ม ใช้ในการถ่ายรูป ที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์  Export   Import 
  37051000 000/KGM           สำหรับใช้ในการถ่ายทำออฟเซ็ต  Export   Import 
  370590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  37059010 /KGM         สำหรับเอกซ์เรย์  Export   Import 
  37059010 000/KGM           สำหรับเอกซ์เรย์  Export   Import 
  37059020 000/KGM           ไมโครฟิล์ม  Export   Import 
  37059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3706     ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตามหรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  370610 /MTR     มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ขึ้นไป  Export   Import 
  37061010 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์ข่าวฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฟิล์มภาพยนตร์ทางด้านวิชาการและฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  37061030 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดีอื่นๆ  Export   Import 
  37061040 /MTR         อื่นๆที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  37061040 001/MTR           เฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะถ่ายทำในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามหรือฟิล์มภาพยนตร์อื่นๆที่ได้จากถ่ายทำในประเทศ  Export   Import 
  37061040 090/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  37061090 /MTR         อื่นๆ  Export   Import 
  37061090 001/MTR           เฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะถ่ายทำในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามหรือฟิล์มภาพยนตร์อื่นๆที่ได้จากถ่ายทำในประเทศ  Export   Import 
  37061090 090/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
  370690 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  37069010 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์ข่าวฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฟิล์มภาพยนตร์ทางด้านวิชาการและฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  37069010 001/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร ซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เป็นจริง โดยมิได้แต่งขึ้นหรือเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในด้านวิชาการ  Export   Import 
  37069010 090/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์อื่นๆ มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร (นอกจากฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือที่แสดงในด้านวิชาการ หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น)  Export   Import 
  37069030 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดีอื่นๆ  Export   Import 
  37069040 000/MTR           อื่นๆที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  37069090 000/MTR           อื่นๆ  Export   Import 
3707     เคมีปรุงแต่งสําหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติดและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสําหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กําหนดหรือจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที  Export   Import 
  37071000 000/KGM           อิมัลชันไวแสง  Export   Import 
  370790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  37079010 000/KGM           วัตถุเกี่ยวกับไฟแฟลช  Export   Import 
  37079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import